W jaki sposób od 1 stycznia 2011 r. opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji)?

Od 1 stycznia z uwagi na uchylenie pkt 2 w ust. 5 art. 24 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia stanowi przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, czyli przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną.

Dochód osiągnięty z tej transakcji ustalany jest samodzielnie przez podatnika i podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Dochodem z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) jest nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Dochodów z kapitałów pieniężnych, czyli m.in. ze zbycia udziałów i akcji, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali oraz podatkiem liniowym.

W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 oraz zapłaty podatku należnego z niego wynikającego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).