Wydatki, które w ocenie inwestora mogły przyczynić się do osiągnięcia przychodu na giełdzie papierów wartościowych, powinny być udokumentowane.
Wysokość podatku do zapłaty można zmniejszyć przez uwzględnienie w rocznym zeznaniu PIT-38 dodatkowych kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej i przekazanej inwestorom przez biura maklerskie.
Nie każdy jednak wydatek, który potencjalnie może być powiązany z inwestycjami giełdowymi, będzie kosztem podatkowym. Organy podatkowe kierują się zasadą celowości poniesionego wydatku, tzn. w jakim stopniu przyczynił się on do uzyskania przychodu przez inwestora giełdowego.
Im bardziej ogólny charakter ma poniesiony wydatek, tym trudniej będzie inwestorowi udowodnić przed organem jego zasadność. Największe ryzyko poniosą podatnicy, którzy w PIT-38 uwzględnią wydatki o charakterze bardzo ogólnym (np. bilety za dojazd na giełdę czy do siedziby spółki giełdowej).
Jeśli jednak inwestorzy zdecydują się na uwzględnienie w PIT-38 różnego rodzaju kosztów (niewynikających z PIT-8C), to powinni zebrać i przechowywać dokumenty, aby w razie sprawdzenia przez organy podatkowe, mogli skutecznie bronić swoich racji.
Jak mówi Piotr Cieślak, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, za koszty uzyskania przychodu można uznać wszystkie wydatki mające ścisły związek z uzyskaniem przychodu giełdowego.
– Na podatniku spoczywa ciężar dowodu poniesionych wydatków i istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a uzyskanym przychodem. Do organu podatkowego należy natomiast ocena, czy argumentacja podatnika jest zasadna i prawidłowo udokumentowana – wyjaśnia.
Dlatego też, zdaniem Piotra Cieślaka, inwestor składając PIT w urzędzie skarbowym, powinien już na tym etapie załączyć dowody poniesionych kosztów (najlepiej fakturę), jak i w uzasadnionych przypadkach dodatkowe wyjaśnienie na piśmie.
Inwestorzy powinni również pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wydatki bezpośrednio związane z nabyciem instrumentów finansowych (w tym prowizja maklerska) stają się kosztem podatkowym w momencie odpłatnego zbycia tych instrumentów. W zakresie dodatkowych kosztów (tzw. pośrednich) nie został jednak w ustawie sprecyzowany sposób ich odliczenia. Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem dla inwestorów jest rozliczanie tego typu wydatków również za ten rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż instrumentów finansowych lub realizacja praw z nich wynikających.
PRZYKŁAD
Jak w PIT-38 wykazać inne koszty
Inwestor w 2010 roku zakupił oprogramowanie do analizy kursów instrumentów finansowych. Jak w zeznaniu PIT-38 uwzględnić wydatki na zakup tego oprogramowania?
Aby podatnik mógł uwzględnić w rocznym rozliczeniu koszty zakupu oprogramowania, istotne jest, aby to oprogramowanie było przeznaczone wyłącznie do analizy kursów instrumentów finansowych. Organy podatkowe mogą zakwestionować takie oprogramowanie, które ma także inne zastosowanie, np. arkusz kalkulacyjny. Dodatkowe wydatki poniesione przez inwestora w związku z inwestycjami giełdowymi, które nie zostały wykazane w informacji PIT-8C, należy wykazać w części E druku PIT-38 w poz. 22.
Podstawa prawna
Art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).