Wydatki, które w ocenie inwestora mogły przyczynić się do osiągnięcia przychodu na giełdzie papierów wartościowych, powinny być udokumentowane.
Wysokość podatku do zapłaty można zmniejszyć przez uwzględnienie w rocznym zeznaniu PIT-38 dodatkowych kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej i przekazanej inwestorom przez biura maklerskie.
Nie każdy jednak wydatek, który potencjalnie może być powiązany z inwestycjami giełdowymi, będzie kosztem podatkowym. Organy podatkowe kierują się zasadą celowości poniesionego wydatku, tzn. w jakim stopniu przyczynił się on do uzyskania przychodu przez inwestora giełdowego.