Roczne obliczenie podatku pracodawcy będą musieli sporządzić, jeśli pracownicy złożą im przed 10 stycznia 2011 r. druk PIT-12.
Pomimo uchwalenia przez Sejm 25 września 2009 r. zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym postulowano wprowadzenie obowiązku rozliczenia przez pracodawców podatku za swoich pracowników, Senat odrzucił ją w całości.
W konsekwencji – jak wyjaśnia Krzysztof Ścipień, doradca podatkowy w BDO – pracodawcy będą dokonywać rozliczenia podatku zatrudnionych pracowników za rok 2010 na dotychczasowych zasadach, czyli po uprzednim złożeniu przez tych ostatnich oświadczenia sporządzonego według ustalonego wzoru (PIT-12), że podatek w ich imieniu rozliczy pracodawca płatnik pod warunkiem złożenia go w nieprzekraczalnym terminie przed 10 stycznia.