Roczne obliczenie podatku pracodawcy będą musieli sporządzić, jeśli pracownicy złożą im przed 10 stycznia 2011 r. druk PIT-12.
Pomimo uchwalenia przez Sejm 25 września 2009 r. zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym postulowano wprowadzenie obowiązku rozliczenia przez pracodawców podatku za swoich pracowników, Senat odrzucił ją w całości.
W konsekwencji – jak wyjaśnia Krzysztof Ścipień, doradca podatkowy w BDO – pracodawcy będą dokonywać rozliczenia podatku zatrudnionych pracowników za rok 2010 na dotychczasowych zasadach, czyli po uprzednim złożeniu przez tych ostatnich oświadczenia sporządzonego według ustalonego wzoru (PIT-12), że podatek w ich imieniu rozliczy pracodawca płatnik pod warunkiem złożenia go w nieprzekraczalnym terminie przed 10 stycznia.
Tomasz Rysiak, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, dodaje, że jeżeli pracodawca oświadczenia pracownika nie otrzyma w ustawowym terminie, to obowiązek wystawienia przez pracodawcę deklaracji PIT-40 nie powstanie, a tym samym pracownik będzie zobowiązany do samodzielnego przygotowania i wysłania rocznego zeznania.
– Składając pracodawcy PIT-12 podatnik (pracownik) oświadcza, że nie uzyskuje dochodów innych niż wypłacanych przez pracodawcę, nie korzysta z określonych w ustawie odliczeń, nie korzysta z prawa do wspólnego opodatkowania małżonków lub też rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci – przypomina Tomasz Rysiak.
Oprócz wystawienia przez pracodawcę formularza PIT-40, pracodawca jest również obowiązany do potrącenia ewentualnego podatku z wynagrodzenia pracownika wypłacanego w marcu kolejnego roku podatkowego lub też na wniosek pracownika z wynagrodzenia wypłacanego w kwietniu.
– Pracodawca płatnik, dokonujący rocznego obliczenia podatku na PIT-40 uprawniony jest do odliczenia od dochodu pobranych w ciągu roku składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek) – tłumaczy Krzysztof Ścipień.
Z kolei podatek może pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane ze środków podatnika. Poza wskazanymi nie można uwzględnić żadnych innych odliczeń.