Minimalne stawki podatku od samochodów ciężarowych będą niższe o 7,26 proc. O tym, czy właściciele ciężarówek zapłacą w 2011 r. niższe podatki, zdecydują rady gmin.
Minister finansów w obwieszczeniu z 11 października 2010 r. (M.P. nr 75, poz. 950) ogłosił minimalne stawki podatku od środków transportowych, które rady gmin muszą wziąć pod uwagę przy okazji uchwalania stawek podatku na przyszły rok. Stawki minimalne zmaleją o 7,26 proc. Wynika to z faktu zmniejszenia kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października 2010 r., który jest brany pod uwagę przy określaniu stawek minimalnych.

Podatki wzrosną

Zmniejszenie stawek minimalnych może, ale nie musi mieć przełożenia na obciążenia podatkowe właścicieli ciężarówek w przyszłym roku. Co więcej, jak pokazuje praktyka z poprzednich lat, rady gmin podwyższały stawki podatku od środków transportowych. Ponadto stawki minimalne dotyczą tylko części środków transportowych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613). Stawki minimalne określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Chodzi zatem o środki transportowe określone w załącznikach 1-3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dla pozostałych środków transportowych minister finansów określa, w oddzielnym obwieszczeniu, stawki maksymalne.
Przykładowo, stawki takie są ustalane dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie. Wskaźnikiem, który minister musi brać po uwagę w przypadku stawek maksymalnych jest zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku w stosunku do tego wskaźnika ustalonego w pierwszym półroczu roku poprzedniego.
W efekcie, w 2011 roku stawki maksymalne podatku od środków transportowych (niewymienionych w załącznikach 1–3 do ustawy) wzrosną o 2,6 proc.

Zmiany stawek

Z analizy „DGP” wynika, że stawka minimalna w 2011 r. najbardziej spadnie w przypadku ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 40 ton. Stawka minimalna w tym przypadku będzie niższa od tegorocznej aż o 187,08 zł.
Natomiast najmniej na omawianej zmianie mogą skorzystać właściciele przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą między 12 a 18 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). W tym przypadku stawka minimalna zostanie obniżona o 1,86 zł.
Ważne!
Rady gmin nie będą mogły uchwalić niższych stawek podatku od środków transportowych niż określone przez ministra finansów