Właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinni do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na 2011 rok i zapłacić pierwszą ratę tego podatku.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton wzwyż, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, oraz autobusy.

Kto płaci podatek

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Komu trzeba zapłacić

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka mająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Terminy płatności

Podatek od środków transportowych płatny jest, co do zasady, w dwóch ratach – do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Do 15 lutego podatnicy powinni też złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na 2011 rok. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Gminy przy ustalaniu stawek podatku od środków transportowych są ograniczone zawartymi w ustawie granicznymi kwotami tego podatku. Ograniczenia dotyczą maksymalnej wysokości stawek, a niekiedy także minimalnej.
sf
Podstawa prawna
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).