Placówki ochrony zdrowia wysyłające pracowników na szkolenia z zakresu obsługi sprzętu medycznego czy stosowania nowych środków leczniczych mają problemy, czy uczestnictwo w nich powoduje powstanie przychodu dla pracowników.

Problem powstaje, bowiem ogólna definicja przychodów przyjęta w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określa, że przychodem jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii adwokata Andrzeja Ossowskiego, właściciela Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, jeśli lekarz uczestniczy w szkoleniu, a koszty pokrywane są przez podmiot trzeci nie będący pracodawcą lekarza, to można uznać, że u lekarza powstaje przychód. Wysokość tego przychodu powinna być określona zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. Oznacza to, że jeśli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności dokonującego świadczenia, to wartość pieniężną ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców. Jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione, to według cen zakupu.

Ekspert zaznacza jednak, że każdą sytuację sfinansowania szkoleń lekarzowi należy badać indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.

– Nie można wykluczyć, że w niektórych sytuacjach przychód w postaci otrzymanego świadczenia nie zostanie przypisany lekarzowi, lecz zatrudniającej go jednostce ochrony zdrowia – dodaje Andrzej Ossowski.

Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1745/09) sąd uznał, że w wypadku organizowania i finansowania szkolenia przez dostawcę sprzętu medycznego do szpitala to nie lekarze otrzymują nieodpłatne świadczenie, lecz zatrudniający ich szpital. Szpital bowiem w tym przypadku zakupił sprzęt medyczny, a zatem musiał zapewnić pracownikom przeszkolenie.