Osoba prawna składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą zatwierdzającą raport.
Przedsiębiorcy, którzy są osobami prawnymi, mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ostateczny termin na jego zatwierdzenie upływa 30 czerwca.
Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik z Auxilium, przypomina, że w tym przypadku spółki muszą pamiętać, żeby sprawozdanie przekazać wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej. Muszą też dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.
Podatnik może złożyć wskazane dokumenty osobiście na dziennik podawczy urzędu skarbowego lub za pośrednictwem poczty. Ze względów dowodowych dobrze jest przesłać dokumenty przesyłką poleconą. O ile można złożyć sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego, to staje się to problematyczne w przypadku protokołu zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Według Doroty Stangreciak-Karpierz jest to możliwe, jeśli przewodniczący zgromadzenia, jak i wspólnicy podpisani na liście obecności złożą podpis elektroniczny.
Warto pamiętać, że sprawozdanie finansowe jest traktowane przez urząd jak deklaracja podatkowa, co oznacza, że nieterminowe złożenie tego dokumentu zagrożone jest karą grzywny do 26 340 zł.