Biegli rewidenci wystawią po zbadaniu sprawozdania finansowego opinię z zastrzeżeniem, gdy istnieje różnica zdań pomiędzy kierownikiem jednostki a rewidentem.
Co roku ok. 1,5 tys. na ok. 21 tys. opinii biegłego rewidenta wystawianych jest z zastrzeżeniem. Jak wyjaśnia Joanna Sklarz-Snopek, starszy menedżer w Deloitte, celem wydania opinii z zastrzeżeniami lub innej zmodyfikowanej opinii jest zwrócenie uwagi potencjalnemu odbiorcy sprawozdania na pewne fakty, które mogłyby prowadzić do innych wniosków z analizy sprawozdania.
Najczęściej są one skutkiem odmiennej opinii biegłego w odniesieniu do sposobu wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym niektórych transakcji czy też sald, np. nieprawidłowej wyceny kontraktów długoterminowych lub błędnych szacunków kierownictwa.
Agnieszka Mueller-Grządka, dyrektor w KPMG, wyjaśnia, że wpływ, jaki dana różnica zdań wywiera na sprawozdanie finansowe, zazwyczaj jest określony w opinii biegłego rewidenta.
– Zastrzeżenia mogą wynikać również z braku możliwości weryfikacji niektórych pozycji sprawozdania finansowego – dodaje Joanna Sklarz-Snopek.
Najczęściej występujące zastrzeżenia w takich sytuacjach dotyczą braku analizy trwałej utraty wartości środków trwałych pomimo występowania przesłanek wskazujących na nią czy też niedostosowania stawek amortyzacyjnych do okresu użytkowania środków trwałych.
Agnieszka Mueller-Grządka wskazuje, że w przypadku zastrzeżenia wynikającego z ograniczenia zakresu badania inwestor sam powinien ocenić, jakie są ewentualne skutki takiego ograniczenia na sprawozdanie. Jeśli ograniczenie zakresu następuje z winy jednostki, należałoby się także zastanowić, jakie są tego przyczyny.
Z kolei Ewa Jakubczyk-Cały, biegły rewident, prezes zarządu PKF Consult, podkreśla, że opinię z zastrzeżeniami wyraża rewident, jeżeli sprawozdanie zawiera istotne odstępstwa od zasad rachunkowości określonych w ustawie i innych przepisach. Odstępstwa te dotyczą tylko poszczególnych pozycji i nie powodują zniekształcenia całościowego obrazu przekazywanego przez sprawozdanie finansowe.
– Zarówno opinia bez zastrzeżeń, jak też z zastrzeżeniami może zawierać objaśnienia zamieszczone na końcu opinii. Przykładowo mogą one zawierać informacje o nie- ogłaszaniu sprawozdań, nie- dochowaniu przez spółkę wymogów kapitałowych – twierdzi nasza rozmówczyni.
Jeżeli sprawozdanie nie jest zgodne ze stanem faktycznym lub informacje w nim zawarte zniekształcają w takim stopniu ogólny obraz, że sprawozdanie to może wprowadzić czytelnika w błąd, wówczas wydawana jest opinia negatywna.
Ważne!
Opinia bez zastrzeżeń wyrażana jest, gdy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki