Spółki audytorskie muszą przesłać sprawozdania o swojej działalności do samorządu biegłych rewidentów do końca lutego. Za niedopełnie obowiązku grozi skreślone z listy tych firm.
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych muszą przekazywać do Krajowej Rady Biegłych w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku informacje o swojej działalności.
Sprawozdanie w tym przypadku obejmuje m.in. określenie nazw, siedzib oraz form organizacyjnoprawnych jednostek, w których przeprowadzono poszczególne czynności rewizji finansowej, podstawowe dane o biegłych rewidentach (imię, nazwisko, numer biegłego rewidenta w rejestrze) wykonujących te czynności oraz daty i rodzaje wydanych opinii i raportów.
Należy też w nim umieścić informacje o wszystkich usługach, a także przychodach, odbytych w podmiocie aplikacjach czy praktykach. Sprawozdanie należy złożyć na formularzu P11, który stanowi załącznik do komunikatu nr 22/2009 KRBR z 13 października 2009 r. Jest on dostępny na stronie www.kibr.org.pl
– Jeśli firma audytorska narusza ten obowiązek i nie przekazuje sprawozdania w terminie lub jeśli przekazany materiał jest niekompletny albo wypełniony na niewłaściwym formularzu, to prowadzi się wobec takich podmiotów postępowanie wyjaśniające – podkreśla Aleksandra Smejda-Rosłoniec, dyrektor biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Ekspert dodaje, że gdy podmiot w dalszym ciągu nie dopełnia ustawowego obowiązku przekazania radzie sprawozdania, wszczyna się postępowanie administracyjne. Jego skutkiem może być nawet skreślenie podmiotu z listy.
1811 podmiotów jest uprawnionych do czynności rewizji finansowej