Do końca stycznia podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych muszą przekazać informacje o podpisanych umowach na nowym formularzu P10.
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, które podpisały w 2010 roku umowę na wykonywanie czynności rewizji finansowej (m.in. badanie sprawozdania finansowego) z jednostkami zainteresowania publicznego (np. spółki giełdowe), do końca stycznia muszą przesłać do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) informacje o takich umowach.
Obowiązuje zmieniony druk P10, który stanowi załącznik do uchwały nr 3551/51/2010 KRBR z 2 listopada 2010 r. w sprawie formy składania informacji o podpisanych w 2010 r. umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej z jednostkami zainteresowania publicznego. Wzór można pobrać ze strony internetowej samorządu biegłych rewidentów (www. kibr.org.pl). Dotrzymanie tego terminu jest o tyle ważne, że do 15 lutego KRBR musi przekazać te informacje do Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego.
Jak podkreśla Maciej Chorostkowski z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, KNA może zastosować wobec podmiotu, który nie dopełnił tego obowiązku, dotkliwe sankcje, np. nałożyć karę finansową w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym z wykonania czynności rewizji finansowej, nie wyższą niż 250 tys. zł. Inne kary to: zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od sześciu miesięcy do trzech lat, a nawet skreślenie z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Istotną dolegliwością może być również podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i nałożonych karach.
Ekspert dodaje, że warto także przypomnieć, że zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawniających do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 694 z późn. zm.) podmiot skreślony z listy uprawnionych do badania sprawozdań finansowych może zostać wpisany na nią ponownie dopiero po upływie nie mniej niż pięciu lat.
250 tys. zł kara za nieprzesłanie informacji o umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej