Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie kosztów nauki, może być zwolniony z PIT.
Z wyjaśnień dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wynika, że jeżeli dofinansowanie kosztów nauki organizowanej na studiach podyplomowych, kursach (w tym kursach językowych), aplikacji radcowskiej oraz seminariach, do której odbywania pracownik został skierowany przez pracodawcę, przyznane jest przez zakład pracy, to spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i korzysta ze zwolnienia z PIT. Dofinansowanie takie musi być zgodne z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Ze zwolnienia tego skorzystać będzie mogło również dofinansowanie udzielone przez pracodawcę pracownikom na dokształcanie w szkołach wyższych bez udzielonego skierowania.
Natomiast w przypadku dofinansowania nauki organizowanej w formie pozaszkolnej, do której pracownik nie został skierowany przez pracodawcę, zwolnienie nie będzie miało zastosowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2010 r. (nr IPPB2/415-123/10-2/AK).