Inwestorzy, którzy w 2009 roku obracali papierami wartościowymi notowanymi na zagranicznych giełdach, rozliczają osiągnięte przychody w rocznym PIT.
Dochody z tytułu transakcji na giełdach papierów wartościowych uzyskane przez polskich inwestorów, mających miejsce zamieszkania w Polsce, są opodatkowane 19-proc. stawką podatku dochodowego i to niezależnie od miejsca ich uzyskania. Dochody ze zbycia instrumentów finansowych (papierów wartościowych, instrumentów pochodnych) lub z realizacji prawa z nich wynikających trzeba wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38.
Arkadiusz Michaliszyn, doradca podatkowy w kancelarii CMS Cameron McKenna, zwraca jednak uwagę, że zawsze kiedy podatnik osiąga dochody za granicą, warto ustalić, czy dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie rzutowała na sytuację podatkową. Jednak większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, stanowi, że dochody z inwestycji kapitałowych (w tym sprzedaży papierów wartościowych) mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji sprzedającego. Tak będzie w przypadku dochodów osiąganych na popularnych giełdach amerykańskich, niemieckich czy japońskich.
Przykładowo polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1976 r. nr 31, poz. 178) stanowi, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona z podatku w Stanach Zjednoczonych od zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi. Dla polskiego podatnika oznacza to, że dochody uzyskane na giełdzie nowojorskiej będą zsumowane z innymi dochodami (stratami) ze zbycia papierów wartościowych.
Z kolei umowa polsko-niemiecka stanowi, że dochody ze sprzedaży akcji w spółce, której majątek składa się głównie z nieruchomości, mogą być opodatkowane w Niemczech.
Do zeznania PIT-38 dołącza się załącznik PIT/ZG. W części C.3 załącznika wykazać należy dochody uzyskane ze sprzedaży akcji oraz podatek zapłacony za granicą (w przypadku gdy z krajem miejsca osiągnięcia przychodu Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Dochód uzyskany za granicą należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
12 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok