Inwestor zainwestował w papiery wartościowe zagranicznej spółki. Akcje nominowane były w euro. Sprzedając je w 2009 roku, stracił kilkaset euro, ponieważ ich cena rynkowa była niższa niż w dniu zakupu. Jednak w informacji PIT-8C wystawionej przez dom maklerski, w którym inwestor posiada rachunek inwestycyjny, został wykazany zysk z tej transakcji.

Czy efekt takiej inwestycji jest opodatkowany? Tak, i podobnie jak zysk z okazjonalnego zakupu i sprzedaż walut obcych w kantorach. Jednak czy podatnik może rozliczyć stratę z rzeczywistej sprzedaży waluty, kiedy kurs był dla niego niekorzystny?

Przeliczenie na złote

Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) określają, że przychody indywidualnych inwestorów z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych, jeśli są osiągane w walucie obcej są przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Analogiczny kurs przeliczenia stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej.

– Wskazany kurs wpływa zatem na wysokość przychodów i kosztów wykazywanych w PIT-38, a w konsekwencji na dochód do opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych – mówi Filip Siwek, ekspert podatkowy z Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski.

Wielu inwestorów może jednak nie zdawać sobie sprawy, że dochód z realizowanych przez nich transakcji nie jest tylko i wyłącznie różnicą pomiędzy cenami nabycia i zbycia, ale również kursu średniego NBP.

– Jeżeli efektem przeliczenia na złote będzie strata podatkowa, wówczas podatnik będzie mógł ją odliczyć, w pięciu kolejnych latach podatkowych, od dochodu wykazanego w ramach tego źródła – dodaje Filip Siwek.