Podatnicy, którzy w 2009 roku otrzymali dodatki szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych, nie wykażą ich w rocznym PIT.
Spółka w 2009 roku organizowała szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkoleń otrzymywali stypendium w kwocie 4 zł za godzinę uczestniczenia w szkoleniu.
– Czy u uczestników szkoleń powstaje przychód z tytułu otrzymanych wypłat, który trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym – pyta pani Alicja z Częstochowy.
Nie, taki przychód nie powstanie. Dotyczy to zarówno wypłat dokonywanych w 2009, jak i w 2010 roku.
Minister finansów rozporządzeniem z 3 grudnia 2009 r. zaniechał poboru PIT oraz CIT od środków otrzymanych przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 211, poz. 1632). Zaniechanie dotyczy pomocy udzielonej w ramach (PO KL) Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych; Poddziałanie 8.1.2. Zaniechanie to miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W związku z tym w zeznaniu za 2009 rok podatnicy nie wykażą kwot dodatku szkoleniowego, bo nie jest on opodatkowany. Dochodów niepodlegających opodatkowaniu nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Dodatkowo opisane wypłaty od 1 stycznia 2010 r. są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
32 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok