Przepisy o zwolnieniach z podatku dochodowego stypendiów mają zastosowanie niezależnie od tego, czy są fundowane przez polską, czy zagraniczną uczelnię.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17304/10) wyjaśniło, że zwolnienia stypendiów z podatku dotyczą także świadczeń otrzymanych w związku z odbywaniem stypendium w zagranicznej placówce, bez względu na to, czy jest to placówka pochodząca z kraju unijnego, czy też z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej.
Zwolnienia m.in. dotyczą świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym.
Zwolnienia dotyczą także stypendiów otrzymanych od zagranicznych podmiotów, pod warunkiem jednak, że spełniają one warunki określone w powyższych przepisach, np. są przyznawane na podstawie obowiązujących w innym państwie przepisów regulujących stopnie naukowe i tytuły naukowe.
Jednocześnie zwolniona z PIT jest część dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących stypendia – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium – art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Przykładowo stypendysta kształcący się w Niemczech będzie mógł pomniejszyć swój roczny dochód do opodatkowania o kwotę stanowiącą równowartość 42 euro za każdy dzień otrzymywania stypendium. Przyjmując do przeliczenia kurs średni euro z 12 sierpnia 2010 r. ogłoszony przez NBP w wysokości 4,01 zł, stypendium do opodatkowania za każdy dzień będzie pomniejszone o 168,42 zł.
W skali całego miesiąca dochód zwolniony od opodatkowania z tego tytułu wyniesie zatem 5052,60 zł (168,42 zł x 30 dni).
Ważne!
Zwolnienia dla stypendiów uregulowane są w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy o PIT