Zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek wystawionego przez bank na potrzeby odliczenia ulgi odsetkowej nie zastąpi wyciąg z konta bankowego.
Podatnicy korzystający z odliczania od dochodu odsetek od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego muszą dokumentować wysokość i termin zapłaty odsetek dowodem wystawionym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14217/10), wymogu tego nie można zastąpić przedstawieniem wyciągu z konta bankowego kredytobiorcy.
Sposób dokumentowania poniesionych wydatków z tytułu spłaconych odsetek nie zmienił się od początku istnienia ulgi. Zdaniem resortu finansów wystąpienie raz w roku do banku (jeżeli bank sam nie wystawia dokumentu) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zawierającego termin i kwotę zapłaconych w danym roku odsetek od kredytu trudno uznać za dodatkową komplikację dla kredytobiorcy, zwłaszcza w kontekście perturbacji związanych z uzyskaniem samego kredytu w banku.
Ministerstwo zwróciło uwagę, że na podstawie art. 275 par. 2 Ordynacji podatkowej banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika. Jednak regulacja ta stosowana jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy podczas przeprowadzania czynności sprawdzających przedłożony przez podatnika dokument stanowiący podstawę skorzystania z ulgi podatkowej budzi wątpliwości organu. Przepisu tego nie należy traktować jako reguły, ale jako wyjątek od zasady, obligującej podatnika do udowodnienia organowi podatkowemu prawa do ulgi.