DR JANUSZ FISZER o unikaniu podwójnego opodatkowania - Podatnik, który pracował w kraju, z którym umowa przewiduje unikanie podwójnego opodatkowania w formie proporcjonalnego odliczenia, może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Dzięki temu nie musi dopłacać podatku w Polsce od zagranicznych zarobków.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Czy podatnik, który otrzymał zwrot zagranicznego podatku, musi wykazać go w polskim zeznaniu PIT?
DR JANUSZ FISZER*
Prawidłowa odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, w jakim państwie podatnik uzyskiwał dochód. Możliwe są tu dwie sytuacje, lecz wynik końcowy będzie identyczny.
Jaka będzie pierwsza sytuacja?
Podatnik uzyskiwał dochód w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu, a umowa ta przewiduje tzw. metodę wyłączenia z progresją jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania. Taka metoda stosowana jest m.in. w umowie z Niemcami, Wielką Brytanią, Austrią i Irlandią. Metoda ta oznacza, że dochód polskiego rezydenta uzyskany i opodatkowany w tych państwach zostaje wyłączony z podstawy opodatkowania, czyli efektywnie zwolniony od podatku dochodowego w Polsce. Wspomniana metoda wyłączenia z progresją odnosi się więc do dochodu podatnika, a nie do zapłaconego przez niego podatku, co z kolei jest charakterystyczne dla tzw. metody odliczenia proporcjonalnego.
Czyli przy metodzie wyłączenia z progresją, pobór, względnie zwrot podatku dochodowego, jest z punktu widzenia odpowiedzialności podatnika neutralny?
Tak. W takiej sytuacji, zagraniczny podatek – zapłacony, względnie częściowo zwrócony podatnikowi – nie jest brany pod uwagę w żadnym aspekcie. Zwrócony podatek nie jest dochodem, a podatnik nie jest zobowiązany do jakichkolwiek dodatkowych działań wobec polskiego fiskusa.To teraz drugi przypadek.
Druga sytuacja dotyczy podatnika, który uzyskiwał dochód w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu, a umowa ta przewiduje tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania. Taka metoda stosowana jest m.in. w umowie z Holandią. Ponieważ metoda ta oznacza, że zagraniczny podatek zostaje proporcjonalnie zaliczony na poczet polskiego podatku obliczonego od całości dochodu, w tym – od dochodu uzyskanego za granicą, zwrot wcześniej zapłaconego podatku zagranicznego ma istotny wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce – podwyższa kwotę do zapłaty w Polsce. Aczkolwiek zwrócony zagraniczny podatek nie stanowi dochodu do opodatkowania, w modelowej sytuacji, czyli gdyby nie było innych regulacji prawnych – byłby on przesłanką do dokonania korekty zeznania podatkowego złożonego w Polsce za rok podatkowy objęty zwrotem podatku i stosownego dopłacenia kwoty podatku w Polsce.
Jak podatnik zastosuje ulgę abolicyjną przewidzianą w art. 27g ustawy o PIT?
Przepis ten stanowi, że podatnik rozliczający, zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, uzyskane w roku podatkowym zagraniczne dochody z tytułu pracy, działalności wykonywanej osobiście, czyli m.in. z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, a także z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych – ma prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego od wspomnianych dochodów przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania dochodu przewiduje konkretna umowa podatkowa zawarta przez Polskę, ostateczne obciążenie podatkowe danego podatnika będzie identyczne – równe temu, jakie wynika z zastosowania metody wyłączenia z progresją.
*Dr Janusz Fiszer
partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW