Od 2011 roku do dochodów uzyskanych z pracy w Finlandii znajdzie zastosowanie metoda wyłączenia z progresją zamiast proporcjonalnego odliczenia.
Opublikowana konwencja zawarta między Polską a Finlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. nr 37, poz. 205) wprowadza zmianę dotyczącą rozliczenia podatku od dochodów z pracy uzyskanych w Finlandii. Od 2011 roku do dochodów uzyskanych z pracy najemnej, uzyskiwanych przez Polaków w Finlandii, zamiast odliczenia proporcjonalnego zastosowanie będzie miała metoda wyłączenia z progresją, jako właściwa dla unikania podwójnego opodatkowania. Dochody z tytułu odsetek, dywidend czy zysków majątkowych nadal będą objęte metodą odliczenia proporcjonalnego.
Stosowana obecnie metoda proporcjonalnego odliczania polega na tym, że podatek zapłacony za granicą zaliczany jest na poczet podatku należnego w Polsce obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód zagraniczny pozostaje w stosunku do całości dochodów podatnika. Podatnik musi dopłacić w Polsce różnicę między wysokością podatku w kraju a zapłaconym w Finlandii (jeśli nie skorzysta z ulgi abolicyjnej z ustawy o PIT). Przy metodzie wyłączenia z progresją dochód z pracy za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, a brany jest do obliczenia stawki podatkowej stosowanej do dochodów krajowych.