W 2009 roku spółka produkcyjna pokryła koszty szkolenia z zakresu serwisowania nowego urządzenia dla jednego z jej zagranicznych handlowców. Osoba ta nie jest zatrudniona w spółce. Czy spółka powinna wystawić PIT-8C?
TAK
W przypadku gdy spółka oraz uczestnik szkolenia nie są związani stosunkiem pracy, to pokrycie kosztów szkolenia przez spółkę należy uznać za świadczenie będące przychodem z tzw. innych źródeł, które określa art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.
Do przychodów z innych źródeł zalicza się w szczególności m.in. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Reklama
Spółka finansująca to szkolenie ma zatem obowiązek wystawienia dla osoby zagranicznej druku PIT-8C i wskazania w części D kwoty tego przychodu dla uczestnika szkolenia (przychodem może być też wartość przyjazdu współpracownika, zakwaterowania czy wyżywienia).
W przypadku gdy uczestnikiem szkolenia jest osoba zagraniczna właściwym urzędem skarbowym, do którego spółka powinna przesłać PIT-8C, jest urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 2a, art. 20 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).