Imienną informację PIT-8C o uzyskanych przez osoby fizyczne przychodach sporządzają podmioty, które wypłaciły w ciągu roku podatkowego podatnikowi określone świadczenia, ale na podstawie przepisów nie są zobowiązane do poboru podatku, czy zaliczek od tych należności.

Druk PIT-8C służy do wykazania dwóch źródeł przychodów – niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych wyszczególnionych w art. 17 ustawy o PIT oraz tzw. przychodów z innych źródeł wymienionych przykładowo w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Z uwagi na taką konstrukcję przepisu trudno jest wskazać pełny katalog zdarzeń, które spowodują obowiązek przekazania tej informacji o przychodach z innych źródeł. Istotne jest jednak to, że w PIT-8C nie muszą być wykazane te rodzaje świadczeń, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ustawy o PIT.

Kto wystawia PIT-8C

Informację PIT-8C sporządzają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Druk ten wskazane podmioty mają obowiązek przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, co do zasady do końca lutego.

Dwa rodzaje przychodów

Do przychodów podlegających wykazaniu na formularzu IT-8C należą przychody z innych źródeł. Przepisy podatkowe zaliczają do nich m.in. alimenty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia oraz dotacje nie związane z przychodami z działalności gospodarczej. Podmioty wypłacające te świadczenia osobom fizycznym mają obowiązek ich wykazania w części D formularza.

Drugi rodzaj przychodów podlegających wykazaniu na formularzu PIT-8C stanowią niektóre przychody z kapitałów pieniężnych. Są to m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także dochody ze sprzedaży udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną i wkładów w spółdzielniach. Podmioty wypłacające te świadczenia osobom fizycznym mają obowiązek ich wykazania w części E formularza.