Niezłożenie w terminie informacji podatkowej podlega karze grzywny. Zastosowanie odpowiedzialności karnej skarbowej w odniesieniu do informacji PIT-8C jest jednak problematyczne.
Imienna informacja PIT-8C służy do prezentacji różnego rodzaju przychodów niezwiązanych ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą czy też działalnością wykonywaną osobiście. Obejmuje ona przychody z tzw. innych źródeł oraz niektóre przychody kapitałowe określone odpowiednio w art. 20 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Podmiotami wystawiającymi PIT-8C są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wypłacają świadczenia z tych źródeł przychodów, ale nie są zobowiązane do poboru podatku czy zaliczek od tych należności. Terminem na przekazanie tego druku podatnikowi i urzędowi skarbowemu jest ostatni dzień lutego.
W przypadku niewystawienia PIT-8C przepisy nie określają jednak wprost odpowiedzialności karnej. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) określa, że pojęcie informacji podatkowej należy interpretować zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Problematyczne jest jednak zakwalifikowanie imiennych informacji PIT-8C do informacji podatkowych, które są określone w art. 82–85 Ordynacji podatkowej. Zasadą jest, że przy braku precyzji pojęciowej i definicyjnej nie można nakładać sankcji karnej na dany podmiot – takie stanowisko potwierdzały też sądy administracyjne.
Trudno również w przypadku braku PIT-8C zastosować przepisy o karze za wykroczenie skarbowe. Artykuł 79 par. 2 k.k.s. dotyczy płatników.
Dla podatników, którzy osiągnęli w 2009 roku przychody prezentowane w PIT-8C, istotne jest to, że brak tego druku nie zwalnia ich z obowiązku rozliczenia tych przychodów na odpowiednim zeznaniu rocznym – PIT-36 lub PIT-38.
65 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok