Niezłożenie w terminie informacji podatkowej podlega karze grzywny. Zastosowanie odpowiedzialności karnej skarbowej w odniesieniu do informacji PIT-8C jest jednak problematyczne.
Imienna informacja PIT-8C służy do prezentacji różnego rodzaju przychodów niezwiązanych ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą czy też działalnością wykonywaną osobiście. Obejmuje ona przychody z tzw. innych źródeł oraz niektóre przychody kapitałowe określone odpowiednio w art. 20 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Podmiotami wystawiającymi PIT-8C są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wypłacają świadczenia z tych źródeł przychodów, ale nie są zobowiązane do poboru podatku czy zaliczek od tych należności. Terminem na przekazanie tego druku podatnikowi i urzędowi skarbowemu jest ostatni dzień lutego.