Każdy podatnik, który składa roczne zeznanie PIT, może przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Podatnik, który chce wesprzeć organizację pożytku publicznego częścią swojego podatku, musi tylko wpisać w rocznym PIT nazwę tej organizacji, jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i przekazywaną kwotę. Reszty formalności dopełni już naczelnik urzędu skarbowego. Specjalne rubryki na wpisanie kwoty wynikającej z 1 proc. podatku są w: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Tylko jedna organizacja

Jak przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego? Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu takich organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego: 1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo 2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Należy pamiętać, że w każdym zeznaniu można wskazać tylko jedną organizację, uprawnioną do otrzymania 1 proc. podatku należnego.
W rocznym rozliczeniu dochodów za pośrednictwem płatnika na druku PIT-40 nie ma możliwości przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nie oznacza to jednak, że podatnicy rozliczający się za pośrednictwem pracodawcy nie mogą przekazać 1 proc. podatku. Mogą to zrobić, składając do 30 kwietnia 2010 r. samodzielnie zeznanie podatkowe na druku PIT-37, gdy np. uzyskiwali w 2009 roku dochody ze stosunku pracy.Organizacja z wykazu

Naczelnik urzędu skarbowego przekaże kwotę wynikającą z 1 proc. podatku przekazanego w rozliczeniu PIT za 2009 rok (dokonywanym do 30 kwietnia 2010 r.) na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, wskazany w wykazie tych organizacji prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), w lipcu lub sierpniu 2010 r. Kwota ta zostanie pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
Na stronie internetowej MPiPS został już zamieszczony aktualny wykaz organizacji posiadających status pożytku publicznego na 30 grudnia 2009 r. Teraz MPiPS będzie na bieżąco aktualizować ten wykaz, na podstawie danych otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości (numer KRS, nazwa organizacji pożytku publicznego). Warto tu podkreślić, że w rozliczeniu za 2009 rok każda organizacja, która uzyska status pożytku publicznego jeszcze przed końcem kwietnia 2010 r., ma szansę na otrzymanie 1 proc. podatku, jeśli to ją wybiorą podatnicy.
Organizacje pożytku publicznego są zobowiązane zamieścić na stronie internetowej prowadzonej przez MPiPS numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku oraz oświadczenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.
W przypadku gdy organizacja pożytku publicznego nie podała lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji.Dane dodatkowe

Osoby, które wpłacają 1 proc. podatku i chciałyby przekazać swoje dane organizacji pożytku publicznego, którą wpisali w deklaracji podatkowej, mogą swoje dane umieścić w zeznaniu. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty 1 proc. podatku, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, zgody na ich przekazanie. Ponadto w zeznaniu podatkowym można też podać cel szczegółowy, na który ma trafić wpłata z naszego 1 proc. podatku. Może to być np. leczenie chorego Krzysia Kowalskiego, którym opiekuje się fundacja, wskazana w PIT jako adresat jednoprocentowej wpłaty.
OPINIA
Anna Mazgal,
ekspert Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
W zeszłym roku organizacje otrzymały w sumie ponad 390 mln zł z tytułu 1 proc. podatku. Obserwujemy, że na namawianiu podatników do przekazywania swojego podatku wyrasta nowy segment rynku, w którym organizacjom oferowane są ogłoszenia w czasopismach, a także zamieszczenie ich danych w programach służących do obliczania PIT. W tym ostatnim przypadku niezdecydowany podatnik chętnie skorzysta z możliwości, jakie daje mu rozwijana lista organizacji w odpowiednim polu. Oznacza to, że w rosnącej konkurencji o te środki organizacje, zwłaszcza te, które nie są na tyle medialnie znane, by liczyć na pomoc, będą wydawać więcej na dotarcie do podatnika.