Od 14 sierpnia obowiązują przepisy wprowadzające uzupełniony o nowe wiersze wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiana wzoru WPF wynikała z potrzeby dostosowania go do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106). Dzięki temu samorządy będą mogły wykazać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które wprowadziła tarcza antykryzysowa. Teraz nowy wzór WPF zawiera wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Te dodane wiersze umożliwią wykazywanie przez samorządy danych dotyczących:
  • spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań,
  • wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na 2021 r. i kolejne lata będą pomniejszały wydatki bieżące.
Ministerstwo Finansów podało, że dostosowany będzie też system, poprzez który przekazywane są WPF do regionalnych izb obrachunkowych i MF. A dodatkowo na stronie internetowej MF w zakładce „Budżety jednostek samorządu terytorialnego” ma zostać umieszczona aktualizacja metodologii opracowania WPF.
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra finansów z 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1381)