Podatek leśny płacą właściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści gruntów ewidencjonowanych jako lasy. Daninę uiszcza się kwartalnie (osoby fizyczne) lub comiesięcznie (osoby prawne, spółki) na konto właściwej gminy. Każdy moment powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku w podatku leśnym (np. po kupnie lub sprzedaży lasu) należy zgłosić w gminie na odpowiednim formularzu.

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów;
 • posiadaczami samoistnymi lasów;
 • użytkownikami wieczystymi lasów;
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Jeśli dany las ma wielu właścicieli lub posiadaczy, wówczas ponoszą oni ciężar podatku solidarnie.

O tym, że powstał, zmienił się lub wygasł w naszym przypadku obowiązek zapłaty podatku leśnego (np. po zakupie, sprzedaży lub odziedziczeniu lasu), należy poinformować miejscowy urząd gminy na odpowiednim formularzu (formularze zobacz poniżej).

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Jakie lasy objęte są podatkiem?

W rozumieniu ustawy o podatku leśnym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Choć od razu trzeba doprecyzować, że chodzi o lasy, z wyjątkiem tych zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Jeśli na gruntach leśnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż leśna – wówczas nie powstaje obowiązek zapłaty podatku leśnego (należy wtedy zapłacić podatek od nieruchomości).

Czym jest działalność leśna? Według ustawy o podatku leśnym jest to działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie: urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu; utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych; gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, oraz sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Stawki podatku leśnego na 2020 rok

Mówi o tym wprost art. 4 ustawy o podatku leśnym, mianowicie: Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny (netto, bez VAT-u) sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Według najświeższego komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU >>

Zatem:

Stawki podatku leśnego w 2020 roku wynoszą odpowiednio:

 • 42,7328 zł - za 1 ha lasu (42,73 zł zł od 1 hektara po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
 • 21,3664 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (stawka ustawowo obniżona o 50 proc.)

Każda rada gminy może uchwałą obniżyć kwotę, która jest podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek kwartalnie - cztery razy w roku - w terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Osoba fizyczna posiadająca lub użytkująca grunty leśne najpierw składa (osobiście, pocztą lub przez internet) wypełniony formularz IL-1 (Informacja o lasach) wraz z odpowiednimi załącznikami (więcej o formularzach poniżej). Po złożeniu kompletu dokumentów gmina wyda je decyzję o wysokości należnego podatku leśnego. Podatek należy wpłacić w kasie gminy lub na wskazane konto bankowe. Jeżeli podatek wynosi 100 zł lub mniej, wówczas jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, w tym spółki, płacą podatek co miesiąc do 15. dnia danego miesiąca na konto właściwej gminy. Takie podmioty muszą też corocznie - do 15 stycznia - złożyć deklarację na podatek leśny (formularz DL-1 oraz wymagane załączniki poniżej) na dany rok podatkowy.

Zwolnienia od podatku leśnego

Zwolnienie od podatku leśnego obejmuje:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 • użytki ekologiczne;
 • uczelnie oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe (szkoły, ośrodki, placówki) oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN;
 • prowadzący zakłady pracy chronionej (zpchr), gdzie wskaźnik zatrudnienia wynosi co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (patrz: art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) w zakresie lasów zajętych na prowadzenie tego zakładu; (co to jest ZAZ i jakie daje korzyści? >>>)
 • instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do lasów zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych (takie zwolnienie jest pomocą de minimis);
 • Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości;
 • Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Pomimo zwolnienia z płacenia podmioty wyżej wymienione muszą składać właściwej gminie deklaracje na podatek leśny. W drodze uchwały właściwa miejscowo rada gminy może wprowadzić także inne zwolnienia dla konkretnych podmiotów.

Podatek leśny. Formularze

Osoby fizyczne posiadające lub użytkujące grunty leśne składają w gminie formularz informacji o lasach IL-1 wraz z załącznikami:

 • Formularz IL-1 (Informacja o lasach) służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego
 • ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o gruntach leśnych podlegających opodatkowaniu
 • ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o gruntach leśnych zwolnionych z opodatkowania
 • ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Osoby prawne składają deklarację na podatek leśny na formularzu DL-1:

 • Formularz DL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej)
 • ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o gruntach leśnych podlegających opodatkowaniu
 • ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o gruntach leśnych zwolnionych z opodatkowania
Zobacz i pobierz formularze: www.podatki.gov.pl >>>

Formularze należy drukować obustronnie oraz zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek (nie pomniejszać czcionki).