Właściciele nieruchomości mogą złożyć informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na jednolitych formularzach i na dodatek drogą elektroniczną.
Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym (Dz.U. poz. 2244). Obowiązuje ona już od 1 lipca 2019 r., ale w praktyce większość podatników skorzysta z niej po raz pierwszy na początku 2020 r. Firmy muszą bowiem przesłać deklaracje do 31 stycznia. Mogą już to zrobić na jednolitych formularzach obowiązujących w każdej gminie w Polsce. Ich wzory określił minister finansów w rozporządzeniach z 30 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1104, 1105 – podatek od nieruchomości i rolny) oraz z 3 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1126 – podatek leśny).
To duże ułatwienie zwłaszcza dla firm, które mają nieruchomości na terenie wielu gmin. Przed zmianami każda rada gminy (a jest ich w Polsce 2478) ustalała wzory obowiązujące tylko w granicach danej jednostki samorządowej.
Drugą korzystną zmianą jest możliwość składania deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny przez internet. E-deklaracje można składać albo za pomocą systemu ePUAP, albo używając systemów informatycznych gmin. Można je podpisać kwalifikowanym e-podpisem lub profilem zaufanym.
W tym zakresie również obowiązują trzy rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji oraz deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jedno z nich dotyczy podatku od nieruchomości (z 18 czerwca, Dz.U. poz. 1185), drugie – rolnego (z 6 czerwca, Dz.U. poz. 1153), a trzecie – podatku leśnego (z 6 czerwca, Dz.U. poz. 1154).
Dzięki obu tym zmianom firmy będą mogły częściowo zautomatyzować wysyłkę deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalne. Nie jest to możliwe w pełni, ponieważ nadal każda rada gminy może ustalać stawki na poziomie niższym od maksymalnego, ogłoszonego przez ministra finansów w obwieszczeniu (M.P. z 2019 r. poz. 738). W związku z tym firmy muszą nadal sprawdzać uchwały wszystkich rad gminy, na terenie których mają nieruchomości.
W 2020 r. stawki maksymalne zostały podniesione o 1,8 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.