Podatnicy dostali więcej czasu na rozliczenie z fiskusem CIT i PIT, szybciej skorzystają też z niektórych preferencji. Ci, którzy włączyli się w walkę z pandemią koronawirusa, mogą skorzystać z nowych ulg. Oto ułatwienia dla podatników, które wynikają z tarczy antykryzysowej.

Więcej czasu na przekazanie zaliczek na PIT

Kto może skorzystać? Płatnicy (zakłady pracy) wypłacający wynagrodzenia:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • z umów zlecenia i umów o dzieło;
 • z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych

Jakie warunki trzeba spełnić? Wystarczy, że firma poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać w tym celu żadnych wniosków.

Sposób realizacji. Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnianych na podstawie innych stosunków prawnych, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br., można wpłacić do 1 czerwca 2020 r.

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i podatnicy CIT.

Jakie warunki trzeba spełnić? Przychód za zeszły rok (wraz z kwotą należnego VAT) nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro (dla 2020 r. jest to 8 747 000 zł), a przy tym podatnik doświadczył negatywnych skutków pandemii koronawirusa.

Gdzie składać wniosek? Podatnicy będą musieli poinformować skarbówkę z zeznaniu rocznym za 2020 r., że zdecydowali się na takie rozwiązanie.

Sposób realizacji. W trakcie roku podatkowego można zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. W takie sytuacji od następnego miesiąca do końca roku zaliczki należne oblicza się na zasadach ogólnych.

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT.

Jakie warunki trzeba spełnić? Z powodu COVID-19 ponieść stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. (w przypadku PIT) albo w 2020 lub 2021 r. (w przypadku CIT) oraz uzyskać w danym roku przychody o co najmniej 50 proc. niższe od łącznych przychodów za rok poprzedni.

Gdzie składać wniosek? Niezbędna jest korekta zeznania za 2019 r. (w przypadku PIT) lub za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy, w którym poniesiono stratę z powodu COVID-19 (w przypadku CIT). Należy ją złożyć w urzędzie skarbowym.

Sposób realizacji.

PIT: Można jednorazowo obniżyć o wysokość straty poniesionej w 2020 r. (lecz nie więcej niż o 5 mln zł) odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r.
CIT: Można jednorazowo obniżyć o wysokość poniesionej straty (lecz nie więcej niż o 5 mln zł) dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, w którym poniesiono stratę.Przesunięcie terminu zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT lub CIT płacący podatek od przychodów z budynków, tj. właściciele budynków oddanych w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Jakie warunki trzeba spełnić? Łącznie z powodu COVID-19 ponieść w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne oraz uzyskać przychody (z całej działalności) niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. W przypadku podatnika, który rozpoczął działalność dopiero w 2019 r, bierze się pod uwagę średnie przychody z tego roku.

Uwaga! Warunku dotyczącego uzyskania przychodów niższych o 50 proc. nie stosuje się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać żadnych wniosków.

Sposób realizacji. Podatek od przychodów z budynków za marzec, kwiecień i maj można wpłacić do 20 lipca br. zamiast odpowiednio do: 20 kwietnia, 20 maja, 20 czerwca br.).

Ulga IP Box w trakcie roku podatkowego

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT lub CIT (w tym podatnicy CIT o przesuniętym roku podatkowym), osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jakie warunki trzeba spełnić? Osiągać w 2020 r. dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Podatnik powinien posiadać kwalifikowanego prawa własności intelektualnej lub perspektywę jego uzyskania. W przeciwnym razie musi złożyć – w terminie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, za który zastosował stawkę proc. – wniosek lub zgłoszenie do stosownego organu o uzyskanie takiego prawa ochronnego.

Gdzie składać wniosek? Skorzystanie z tego rozwiązania wykazuje się w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego.

Sposób realizacji. Można stosować preferencyjną 5-procentową stawkę podatku już podczas zapłaty miesięcznych zaliczek, a nie dopiero w zeznaniu rocznym. Pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki 5 proc. Zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki 5 proc. od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1 marca 2020 r., a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Odliczenie kosztów B+R w trakcie roku podatkowego

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT (w tym podatnicy o przesuniętym roku podatkowym).

Jakie warunki trzeba spełnić? Ponieść w 2020 r. koszty kwalifikowane na działalność B+R, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz obostrzenia w zakresie pomocy de minimis nadal obowiązują.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać wniosku – po prostu przez obliczaniu wysokość zaliczki za dany miesiąc, odlicza się od dochodu koszty kwalifikowane. Skorzystanie z tej możliwości trzeba następnie wykazać w zeznaniu rocznym.

Sposób realizacji. Można odliczyć koszty kwalifikowane już od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

Ulga dla dłużników

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, podatnicy CIT.

Jakie warunki trzeba spełnić? Łącznie z powodu COVID-19 ponieść w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne oraz uzyskać przychody niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. W przypadku podatnika, który rozpoczął działalność dopiero w 2019 r, bierze się pod uwagę średnie przychody z tego roku.

Uwaga! Warunku dotyczącego uzyskania przychodów niższych o 50 proc. nie stosuje się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać wniosków.

Sposób realizacji. Przy obliczaniu zaliczek na podatek w 2020 r. nie trzeba zwiększać podstawy opodatkowania o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od terminu zapłaty.

Jednorazowa amortyzacja dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, podatnicy CIT

Jakie warunki trzeba spełnić? Nabyć środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w szczególności są to: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk) i wprowadzić je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać wniosków. Jednorazowego odpisu dokonuje się w następnym po miesiącu po wprowadzono środka trwałego do ewidencji.

Sposób realizacji. Można dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Odliczanie darowizn na zwalczanie COVID-19

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT lub CIT.

Jakie warunki trzeba spełnić? Przekazać do 30 września 2020 r. pomoc finansową lub rzeczową:

 • Podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
 • Agencji Rezerw Materiałowych lub;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.,

W przypadku darowizny pieniężnej, wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Więcej formalności wiąże się ze skorzystaniem ulgi w przypadku darowizn rzeczowych. Skarbówka może zażądać oświadczenia obdarowanego o przyjęciu pomocy oraz dowodu, z którego wynikać będzie wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać wniosku. Ulgę można uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Wykazuje się ją także w zeznaniu rocznym.

Sposób realizacji. Wartość darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowani. Przy wsparciu przekazanym:

 • Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
 • W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
 • Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega równowartości darowizny.

Stawka 0 proc. VAT od darowizn na zwalczanie COVID-19

Kto może skorzystać? Podatnicy VAT czynni.

Jakie warunki trzeba spełnić? Dokonać w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia br. darowizny określonych towarów na cele związane ze zwalczaniem epidemii:

 • Podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
 • Agencji Rezerw Materiałowych lub;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Należy posiadać pisemną umowę darowizny, z której będzie wynikało, że dostarczane towary będą wykorzystane zgodnie z określonym celem.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać żadnych wniosków. Darowiznę wykazuje się w deklaracji jako dostawę towarów opodatkowaną stawką 0 proc. Jeżeli darowizna została już opodatkowana inną stawką, podatnik może dokonać korekty deklaracji i wykazać stawkę 0 proc.

Sposób realizacji. Zerowy VAT stosuje się do darowizn, których przedmiotem są:

 • Wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;
 • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 • Produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące;
 • Specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Przedłużenie terminu składania zeznań rocznych

Kto może skorzystać? Podatnicy PIT lub CIT.

Jakie warunki trzeba spełnić?

1. CIT

Zeznanie musi dotyczyć roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Inaczej jest w przypadku podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub co najmniej 80 proc. ich łącznych przychodów uzyskanych w tym roku pochodzi z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ich zeznanie musi dotyczyć roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

2. PIT

Złożyć zeznania PIT za 2019 r. oraz wpłacić należny podatek nie później niż do 31 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów uspokaja, że również rozliczenie się 1 czerwca nie będzie się wiązało z negatywnymi konsekwencjami.

Gdzie składać wniosek? Nie trzeba składać wniosków. Zeznanie roczne składa się we właściwym urzędzie skarbowym w nowym terminie.

Sposób realizacji.

1. CIT
Deklaracje roczną można złożyć do 31 maja br. (zamiast do 31 marca br. – w przypadku roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym). W tym samym terminie należy wpłacić podatek należny wykazany w tym zeznaniu albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub co najmniej 80 proc. ich łącznych przychodów uzyskanych w tym roku pochodzi z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają czas na rozliczenia do 31 lipca br.

2. PIT
Zeznanie roczne można złożyć bez żadnych konsekwencji do 1 czerwca 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia). Zapłacony w nowym terminie podatek PIT nie będzie powiększany o odsetki.

Zwolnienie lub odroczenie rat podatków lokalnych

Kto może skorzystać? Wskazane w uchwale rady gminy grupy przedsiębiorców. Z zaleceń MF wynika, że preferowani są przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, fitness, kulturalnej i hotelarskiej. Pomoc mogą też otrzymać ci właściciele firm, którzy nie mieli co prawda zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, ale których obroty w tym czasie znacznie spadły, a także organizacje pozarządowe (zgodnie z tarczą 2.0).

Jakie warunki trzeba spełnić? Wykazać, że płynność finansowa firmy uległa pogorszeniu w z powodu konsekwencji ekonomicznych COVID-19.

Gdzie składać wniosek? Nie ma jednolitych zasad, powinna to określić w uchwale rada gminy. Przykładowo, może wprowadzić obowiązek zgłoszenia przez podatnika takiego zamiaru i złożenia oświadczenia o pogorszeniu się sytuacji ekonomicznej, które może zostać sprawdzone co do zgodności ze stanem faktycznym. Uwaga! Można uzyskać ulgi w podatku od nieruchomości także na podstawie ordynacji podatkowej. W takiej sytuacji decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek podatnika.

Sposób realizacji. Można uzyskać zwolnienie za część roku z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub odroczenie rat tego podatku za kwiecień, maj i czerwiec ‒ nie dłużej niż do 30 września. Uwaga! Decyzję, czy i która z form pomocy (zwolnienie lub odroczenie) będzie zastosowana w danej gminie (mieście) i kto będzie mógł z niej skorzystać, podejmie rada gminy (miasta).