Odwieszone zostaną terminy na złożenie odwołania do organu II instancji bądź skargi do sądu. Więcej czasu będzie na rozliczenie daniny solidarnościowej za 2019 r.Natomiast wpłata PIT za ubiegły rok do 1 czerwca nie będzie też przeszkodą do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
Przewiduje to tarcza 3.0., która w ubiegłym tygodniu została przyjęta przez Sejm.
Jedna ze zmian zakłada uchylenie art. 15zzs w specustawie z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, ze zm.). Przepis ten zawiesił bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach karnych skarbowych i egzekucyjnych.
Zawieszenie nie dotyczyło jedynie samych kontroli (podatkowych i celno-skarbowych) oraz postępowań podatkowych – te były i nadal są prowadzone.
Po wykreśleniu art. 15zzs terminy procesowe i sądowe zostaną odwieszone, i to już od siódmego dnia od wejścia w życie tarczy 3.0.
O skutkach tej zmiany pisaliśmy szerzej w artykule „Znów zaczną biec terminy. Spodziewajmy się chaosu” (DGP nr 83/2020). Wskazywaliśmy, że jej przeoczenie może podatników dużo kosztować, zwłaszcza tych, którzy sądzili, że zawieszenie potrwa do końca stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego (na co wskazywał uchylony właśnie art. art. 15zzs).
Inna zmiana w tarczy 3.0. przewiduje, że nie będzie kar dla podatników, którzy z opóźnieniem rozliczą daninę solidarnościową. Termin na złożenie deklaracji (DSF-1) i zapłatę daniny minął w ubiegłym tygodniu (30 kwietnia). Jeżeli jednak podatnik złoży DSF-1 do 1 czerwca, nie poniesie kary z kodeksu karnego skarbowego. Takie opóźnienie będzie równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu, a więc fiskus nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Co więcej tarcza 3.0 umożliwi ministrowi finansów wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru odsetek, jeżeli danina solidarnościowa za ubiegły rok zostanie zapłacona do 1 czerwca. Analogiczne rozwiązania już działają odnośnie do rozliczenia PIT za 2019 r.
Tarcza 3.0 wprowadziła też ważną zmianę dla podatników, którzy biorą udział w przetargach. W zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach (art. 306e ordynacji podatkowej) wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie będą uwzględniane zaległości objęte tym zaniechaniem. Oznacza to, że jeżeli PIT za ubiegły rok zostanie zapłacony do 1 czerwca, nie będzie to wykazywane w zaświadczeniu jako zaległość.
Analogicznie będzie ze spełnieniem warunku braku zaległości podatkowych koniecznych do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344) – tarcza 3.0. – przyjęta przez Sejm