Za kilka dni zostaną odwieszone terminy na złożenie odwołania do organu II instancji bądź skargi do sądu. Natomiast wpłata do 1 czerwca 2020 r. PIT należnego za ubiegły rok nie wykluczy przedsiębiorcy z przetargu. Zasiłki dla rolników, którzy zostali poszkodowani wskutek pandemii, nie będą opodatkowane.
Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm tarcza 3.0 została już opublikowana (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Jej przepisy w dużej mierze obowiązują od minionej soboty, 16 maja.
Jedna z ważniejszych zmian przewiduje uchylenie art. 15zzs w specustawie z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, ze zm.). Przepisem tym zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach karnych skarbowych i egzekucyjnych.
Wyjątkiem były kontrole (podatkowe i celno-skarbowe) oraz postępowania podatkowe – te nie zostały zawieszone i toczą się tak jak wcześniej.
Natomiast uchylenie art. 15zzs oznacza odwieszenie terminów procesowych i sądowych. Stanie się to po upływie siedmiu dni od wejścia w życie tarczy 3.0. Przeoczenie tej zmiany może sporo kosztować podatników, o czym pisaliśmy w artykule „Znów zaczną biec terminy. Spodziewajmy się chaosu” (DGP nr 83/2020).
Tarcza 3.0 wprowadziła też ważną zmianę w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (art. 306e ordynacji podatkowej). Urzędy, które wystawiają je w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie będą uwzględniły zaległości objętych tym zaniechaniem. Oznacza to, że jeżeli podatnik zapłaci PIT za ubiegły rok do 1 czerwca, to nie będzie to wykazywane w zaświadczeniu jako zaległość.
To zmiana ważna dla podatników, którzy biorą udział w przetargach, ale nie tylko. Dotyczy również osób starających się o wsparcie finansowe w ramach programów rządowych.
Tarcza 3.0. przewiduje też, że do 30 czerwca, bez konsekwencji, można zapłacić daninę solidarnościową i złożyć deklarację (DSF-1) – na ten temat piszemy na stronie B2.
Wprowadza również zasiłki dla ubezpieczonego rolnika i domownika, gdy zostaną oni objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Ma on wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie to będzie zwolnione z podatku, co wprost wynika z tej ustawy.
Natomiast podatek od Netflixa czyli wpłata 1,5 proc. przychodu z tytułu opłat za dostęp m.in. do filmów, ma być – zgodnie z tarczą 3.0 – kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
Etap legislacyjny
Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tarcza 3.0. – opublikowana w Dz.U. z 2020 r. poz. 875