Firma, której przychody przekroczą w trakcie roku limit 1,2 mln euro, nie płaci odsetek od zaliczek na CIT uiszczonych według 9-proc. stawki – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Obniżona, 9-proc. stawka CIT ma zastosowanie do podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego limitu prawo do preferencji wygasa.

Dwa limity

Dodatkowo, aby zastosować niższą stawkę, trzeba posiadać status małego podatnika. W tym wypadku chodzi o limit przychodów za poprzedni rok. Do końca 2019 r. wynosił on tak samo 1,2 mln euro, ale od 1 stycznia 2020 r. wzrósł on do 2 mln euro. Jest więc wyraźna różnica między oboma limitami: za poprzedni rok (2 mln euro) i za rok bieżący (1,2 mln euro).
W efekcie w 2020 r. podatnik, chcąc skorzystać z 9-proc. stawki CIT, będzie musiał spełnić dwa warunki:
  • jego przychody w roku bieżącym (2020 r.) nie mogą przekroczyć 1,2 mln euro (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) i zarazem
  • jego przychody z poprzedniego roku (2019 r.) nie mogły przekroczyć 2 mln euro, bo tylko to pozwoli spełnić status małego podatnika (art. 19 ust. 1d w związku z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT).
O praktycznych trudnościach z tym związanych pisaliśmy w artykule „9 proc. CIT dla tych, którym się nie polepszy” (DGP nr 185/2019).

Podatek był prawidłowy

Interpretacja dyrektora KIS dotyczyła 2019 r., gdy chcąc skorzystać z 9-proc. stawki CIT, nie można było przekroczyć przychodów 1,2 mln euro zarówno w roku, w którym ta obniżona stawka była stosowana (2019 r.), jak i w roku poprzednim (2018 r.).
Nie było zwłoki, jeśli spółka prawidłowo płaciła zaliczki zgodnie z przysługującym jej prawem do niższego CIT
Chodziło o spółkę, która w 2019 r. odprowadziła za miesiące styczeń–październik zaliczki na podatek dochodowy z wykorzystaniem 9-proc. stawki. W listopadzie jej przychód przekroczył limit 1,2 mln euro. Oznaczało to powrót do podstawowej 19-proc. stawki CIT. Spółka musiała zastosować ją do zaliczki od dochodu uzyskanego w listopadzie oraz dopłacić do zaliczek zapłaconych od dochodu uzyskanego w poprzednich miesiącach, ponieważ u przedsiębiorców dochód jest liczony narastająco od początku roku.
Spółka sprecyzowała, że w 2019 r. posiadała status małego podatnika. Miała wątpliwości, czy taka dopłata jest obciążona odsetkami. Uważała, że odsetki nie powinny być naliczane, ponieważ w okresie, gdy płaciła CIT według obniżonej stawki, miała do tego prawo. Dodała, że przychody uzyskiwane w ostatnich latach nie wskazywały na to, że w 2019 r. przekroczy limit 1,2 mln euro.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że odsetek nie będzie. Wyjaśnił, że w przypadku przekroczenia przez spółkę limitu uprawniającego do stosowania obniżonego CIT jest ona zobowiązana do obliczania zaliczek według 19-proc. stawki, w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które ustalone były jeszcze z uwzględnieniem stawki 9-proc.
– W związku z tym obowiązek płatności odsetek nie powstanie, ponieważ zaliczki zostały ustalone w prawidłowej wysokości, a spółce w danym okresie przysługiwało prawo do płatności według obniżonej stawki podatku – podkreślił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.549.2019.2.ŚS