Formularze tytułów wykonawczych, wykorzystywanych w egzekucji administracyjnej, zostaną dostosowane do zmienionych przepisów – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
W nowych wzorach zostaną uwzględnione dwie stawki odsetek za zwłokę: 100 proc. i 150 proc. Ordynacja podatkowa pozwala bowiem w niektórych sytuacjach stosować do zaległości w VAT i akcyzie stawkę 150 proc. Tymczasem obowiązujący dotychczas wzór umożliwia wystawienie tytułu wykonawczego jedynie na należność pieniężną, od której nalicza się odsetki za zwłokę według jednej stawki.
Formularze będą też dostosowane do nowych przepisów o przedsiębiorstwie w spadku (będą zawierać specjalne oznaczenie „w spadku”) i do zmienionego regulaminu Poczty Polskiej (nie trzeba będzie podawać nazwy miejscowości urzędu pocztowego).
Reklama
Uwzględnione zostaną także zmiany wprowadzone nowelizacją przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553). Wynika z niej, że pismo sporządzone przez wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – w konsultacjach