Nawet jeśli należności są obecnie zaliczane do zysków kapitałowych, to ich koszty wpływają na dochód z pozostałych źródeł, jeżeli przychód został rozpoznany przed 2018 r. – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Chodziło o koszty związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu sprzedaży akcji.
Interpretacja ta oznacza jednak, że do pozostałych źródeł powinny być zaliczane również inne koszty związane z przychodami, które obecnie są uznawane za zyski kapitałowe, ale zostały uzyskane przed 2018 r. Chodzi w szczególności o koszty: doradztwa prawnego, przygotowania pism i dokumentów, koszty postępowania przed sądem polubownym lub powszechnym, w tym wpisu i kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty egzekucyjne.
Podatnicy ponoszący takie koszty powinni je ująć w pozostałych źródłach przychodów.

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

Dwa źródła przychodów

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o CIT są wyodrębnione dwa źródła przychodów: zyski kapitałowe i pozostałe źródła. Podatnicy mają obowiązek oddzielnie ustalać dochody z nich. To oznacza, że muszą przyporządkowywać do danego źródła przychody oraz koszty ich uzyskania, w tym również koszty poniesione w latach poprzednich, które nie zostały jeszcze potrącone.
Z przepisów nowelizujących nie wynika jednak, jak zakwalifikować koszty związane z dochodzeniem roszczeń zaliczonych do przychodów przed 2018 r., które to przychody są obecnie zaliczane do zysków kapitałowych. Brak regulacji w tym zakresie jest przedmiotem licznych wątpliwości.
Problem może dotyczyć w szczególności kosztów: sądowych, zastępstwa procesowego, egzekucyjnych – w sytuacji gdy przychód został rozpoznany przed 1 stycznia 2018 r., a podatnik ponosi takie koszty po 31 grudnia 2017 r., gdy obowiązuje już podział na dwa źródła.

Gdy nie było podziału

Spytał o to podatnik, który w 2017 r. sprzedał akcje, ale zapłatę dostał w ratach w 2018 r. i latach następnych. Obecnie jest to przychód z zysków kapitałowych, lecz w dacie sprzedaży akcji (w 2017 r.) nie było podziału na dwa źródła przychodów. Podatnik nie wiedział, do jakiego źródła zaliczyć koszty związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że skoro przychód ze sprzedaży akcji w 2017 r. nie był przychodem z zysków kapitałowych, to również koszty sądowe i egzekucyjne, związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę, nie wpływają na dochód z zysków kapitałowych, tylko na dochód z pozostałych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.418.2019.1.AB