Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora KIS, w której na wniosek podatnika klasyfikowany jest towar, usługa albo świadczenie kompleksowe według wskazanej przez podatnika klasyfikacji oraz wskazywana jest stawka VAT lub zwolnienie.

Krok 1. Sporządzenie wniosku

O WIS można występować od 1 listopada 2019 r., ale przedmiotem zapytania może być stan prawny obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem książek, gazet i czasopism). Aby uzyskać WIS, należy złożyć wniosek. Dlatego pierwszym krokiem jest jego sporządzenie. W tym celu należy wypełnić formularz WIS-W. Obowiązuje zasada: jeden towar albo usługa – jeden wniosek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego.

Więcej o tym, jak uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS) >>>>>

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie WIS

  • dane identyfikujące wnioskodawcę

(imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy)

  • dane identyfikujące pełnomocnika wnioskodawcy – jeżeli został ustanowiony

(imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku)

  • określenie przedmiotu wniosku, w tym:

szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych; Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które Wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 58 WIS-W.

Krok 2. Przygotowanie załączników do wniosku i próbki towaru

Gdy wypełnimy wniosek, kolejnym krokiem jest przygotowanie załączników, które będziemy załączać do wniosku. Załączenie niektórych z nich jest obowiązkowe.

Wnioskodawca załącza do wniosku:

  • obowiązkowo – potwierdzenie wpłaty opłaty należnej za wniosek
  • fakultatywnie – dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi
  • obowiązkowo – oryginał lub odpis pełnomocnictwa do doręczeń (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) – w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń
  • obowiązkowo – oryginał lub odpis pełnomocnictwa szczególnego (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) – w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych) Możemy być również zobowiązani dostarczyć próbkę towaru.

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia próbki towaru:

  • na wezwanie organu wydającego WIS
  • jeżeli jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru
  • w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania

Krok 3. Dokonanie opłaty za składany wniosek

Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Oprócz opłaty za wniosek możemy być również zobowiązani do poniesienia dodatkowych opłat za badania i analizy. Wysokość ewentualnej opłaty określi organ, po otrzymaniu naszego wniosku.

Krok 4. Złożenie wniosku

Gdy wypełnimy formularz WIS-W, przygotujemy załączniki i wpłacimy należną opłatę, możemy go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej – za pośrednictwem ePUAP. Wniosek ten składamy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17; 43-300 Bielsko-Biała.

Krok 5. Czekamy na wydanie WIS

Gdy złożymy wniosek, pozostaje nam czekanie na wydanie WIS. Należy pamiętać, że organ przed jej wydaniem może nas wezwać do złożenia próbki towaru (zob. krok 2), poniesienia dodatkowej opłaty (zob. krok 3) lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak odpowiedzi może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. WIS powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS.