Wyszukiwarka wydanych wiążących informacji stawkowych będzie dostępna na stronie www.kis.gov.pl – poinformowała DGP Krajowa Informacja Skarbowa. Obecnie trwają prace testowe.
Wiążące informacje stawkowe są związane z nową matrycą VAT, która co do zasady zacznie obowiązywać od kwietnia 2020 r. Wówczas dla celów określenia stawki VAT nie będzie już stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. Zastąpi ją:
■ unijna nomenklatura scalona (CN) w zakresie towarów oraz
■ aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU (z 2015 r.) w zakresie usług.
Wniosek o wydanie WIS, który pozwoli ustalić właściwą klasyfikację, można już od 1 listopada 2019 r. wysyłać do Krajowej Informacji Skarbowej. Podmioty złożyły już ich ponad 600. Wnioski można przesłać w wersji papierowej. Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 29 października 2019 r. (poz. 2109) dostępnym na stronie internetowej KIS.
Można go też wysyłać elektronicznie, przez ePUAP. Na stronie www.kis.gov.pl w zakładce „Załatwianie spraw/Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)” dostępny jest formularz wniosku WIS-W do wypełnienia w formie elektronicznej. Wnioskodawca może pobrać ten druk na dysk, wypełnić komputerowo, wydrukować i przesłać np. przez e-PUAP na adres skrytki: /KIS/wnioski.
Na razie nie ma wniosku WIS-W na platformie ePUAP (umożliwiającego wypełnienie wniosku online). Informacja o jego udostępnieniu zostanie opublikowana na stronie KIS w części „Komunikaty”.
W przesłanych na razie tradycyjną pocztą wnioskach pojawiają się błędy. Jak informuje Ewa Łuczak, dyrektor KIS, zdarza się, że podatnicy opisują w jednym wniosku kilka towarów lub usług, które nie stanowią świadczenia kompleksowego.
Pozostałe błędy we wnioskach, które podaje dyrektor KIS, to:
■ składanie wniosków WIS na błędnym formularzu lub w formie odręcznego pisma,
■ brak wskazania przedmiotu wniosku,
■ pytanie we wniosku o klasyfikację PKD lub inne zagadnienia, niezwiązane z ustalaniem stawki VAT (np. dotyczące wystawiania faktur),
■ podpisywanie wniosku przez osobę inną niż to wynika z zapisów w KRS, czyli nieuprawnioną do reprezentowania,
■ brak dołączonego do wniosku pełnomocnictwa,
■ zbyt ogólnikowe przedstawienie opisu artykułu/towaru/usługi,
■ wnioskowanie o klasyfikację towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, tj. objętych mechanizmem podzielonej płatności, bo są one nadal klasyfikowane według PKWiU z 2008 r.
Zdarzają się też nieprawidłowości w wypełnianiu pola D1 „Przedmiot wniosku”. Jak wyjaśnia Ewa Łuczak, wnioskodawcy w poz. 54 nie podają klasyfikacji, według której ma być zaklasyfikowany towar bądź usługa, albo zaznaczają dwie naraz, czyli zarówno Nomenklatury Scalonej (CN), jak i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług PKWiU.
Podatnicy błędnie wnioskują też o klasyfikację towarów według PKWiU zamiast według CN.
Zdarza się również, że w części D.3. składający wniosek nie wskazują informacji o wydanych już im innych wiążących informacjach: taryfowej (WIT), akcyzowej (WIA) oraz interpretacjach indywidualnych. Natomiast zamiast adresu e-PUAP w poz. 30 i poz. 51 podają adres e-mail.
Można uzyskać wiążącą informację
Wniosek o WIS składa się według wzoru i można dodać do niego załączniki (np. fotografie, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta).
Gdzie wysłać wniosek
Wniosek kieruje się na adres Krajowej Informacji Skarbowej
W formie papierowej, na ten sam adres, na który są wysyłane wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
Dokumenty można też wysyłać przez e-PUAP na adres skrytki: /KIS/wnioski.
Jaka opłata
40 zł – ale kwotę tę mnoży się przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik. Trzeba też pokryć koszty badań i analiz.
Opłaty za wydanie WIS wnosi się na konto KIS nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.