Jaka powinna być data weryfikacji rachunku na białej liście? Czy wyłączenie z kosztów będzie dotyczyć płatności na konta podmiotów innych niż kontrahenci? Kiedy można zrezygnować z wpłaty zaliczki ze względu na zamiar skorzystania z ulgi abolicyjnej?
W związku z wejściem w życie od początku przyszłego roku przepisów określających sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy proszę o informację, kiedy należy sprawdzać rachunek kontrahenta w przypadku zlecania przelewów z datą przyszłą.
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy wykaz podmiotów prowadzony dla celów VAT. Obejmuje on m.in. wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w SKOK-ach (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT). Z kolei z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostaną regulacje określające sankcje za dokonywanie płatności na rachunek inny niż wskazany w tym wykazie (zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT), a do ordynacji podatkowej przepisy o odpowiedzialności solidarnej w takiej sytuacji (art. 117ba par. 1 i 2 ordynacji podatkowej).
Ocena, czy przesłanka ta jest spełniona, dokonywana będzie na dzień zlecenia przelewu. Dotyczyć to będzie również przelewów zlecanych z przyszłą datą realizacji, a więc w przypadku zlecania przelewów z datą przyszłą nie będzie konieczna kolejna weryfikacja w dniu realizacji przelewu. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2019 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.357.2019.1.EN), w której czytamy, że „prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, że nie ma on obowiązku dokonywać ponownej weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień faktycznej realizacji zlecenia przelewu, jeżeli na dzień zlecenia przelewu weryfikacji takiej dokonał i była ona pozytywna”.
Podstawa prawna
• art. 22p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą. Niekiedy moi kontrahenci wskazują do zapłaty rachunki innych podmiotów, np. swoich faktorów czy swoich wierzycieli. Czy wpłaty takie – w celu uniknięcia ryzyka wyłączenia z kosztów – muszą być dokonywane na rachunki wskazane na białej liście? Czy też w takich przypadkach wyłączenie z kosztów nie będzie miało zastosowania?
Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz ordynacji podatkowej zostaną dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy. Sankcje te polegać będą, między innymi, na:
1) wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT – zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop;
2) odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w podatku VAT (zob. art. 117ba par. 1 i 2 ordynacji podatkowej).
Nie będzie przy tym wyłączenia stosowania tych sankcji ze względu na dokonywanie płatności na rachunki podmiotów inne niż sprzedawcy. Z drugiej jednak strony stosowanie wskazanych przepisów będzie wyłączać według mnie, dokonanie zapłaty na dowolny rachunek wskazany na białej liście, a nie tylko na rachunek wskazany na białej liście we wpisie dotyczącym sprzedawcy. A zatem od 1 stycznia 2020 r. w celu wyłączenia ryzyka zastosowania wskazanych sankcji podatnik będzie obowiązany dokonywać wpłat na rachunki wskazane na białej liście również w przypadkach, gdy będą to wpłaty dokonywane na rachunki podmiotów innych niż jego kontrahenci, np. na rachunki faktorów czy wierzycieli kontrahentów.
Na marginesie pragnę przypomnieć, że stosowanie powyższych sankcji będzie wyłączać zawiadomienie przez podatnika, który dokonał płatności, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy. Czas na dokonanie takiego zawiadomienia wynosić będzie trzy dni od dnia zlecenia przelewu (Ministerstwo Finansów zapowiada jednak przedłużenie tego terminu do siedmiu dni). Terminowe dokonanie takiego zawiadomienia będzie wyłączać stosowanie wskazanych sankcji (zob. art. 22p ust. 4 ustawy o PIT, art. 15d ust. 4 ustawy o CIT oraz art. 117ba par. 3 ordynacji podatkowej).
Podstawa prawna
• art. 22p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).
W grudniu podatnik wrócił z rocznego wyjazdu do pracy za granicą. W związku z tym jest on zobowiązany do zapłaty zaliczki za grudzień 2019 r. w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Czy może on nie wpłacać zaliczki, jeżeli zamierza skorzystać z ulgi abolicyjnej (z państwem, w którym podatnik pracował, Polska ma zawartą umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przewidującego metodę zaliczenia proporcjonalnego)? Dochód uzyskany z pracy za granicą jest jedynym dochodem podatnika osiągniętym w 2019 r.
Na podstawie art. 44 ust. 1a ustawy o PIT podatnicy osiągający niektóre dochody bez pośrednictwa płatników (np. dochody ze stosunku pracy z zagranicy czy dochody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6–9 ustawy o PIT) są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Za grudzień zaliczki takie wpłacane powinny być przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (zob. art. 44 ust. 3a ustawy o PIT). Podobnie ma się rzecz w przypadku podatników czasowo przebywających za granicą, którzy w grudniu wracają do kraju (zob. art. 44 ust. 7 ustawy o PIT).
Mając to na uwadze, pragnę wyjaśnić, że zamiar skorzystania z ulgi abolicyjnej (określa ją art. 27g ustawy o PIT) nie wyłącza konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy zamierzający korzystać z ulgi abolicyjnej nie muszą wpłacać zaliczek na podatek, tylko jeżeli organ podatkowy ograniczy pobór zaliczek na podatek w oparciu o wniosek podatników złożony na podstawie art. 22 par. 2a ordynacji podatkowej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2729/17). W orzeczeniu tym czytamy, że „instytucja ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowym może zostać zastosowana przez organ podatkowy w każdym przypadku wtedy, gdy podatnik uprawdopodobni w nim, że zaliczki miesięczne byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu, przewidywanego na dany rok podatkowy. Przepis art. 22 par. 2a o.p. stanowi samodzielną regulację, odnoszącą się bez wyjątku do wszystkich kategorii zaliczek na podatek, w tym wynikających z ustawy o PIT. Unormowanie to konkretyzuje w sposób zupełny warunki zastosowania instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek, nie przewidując wyjątków. Z tych też względów przepisy ustawy o PIT (art. 44 ust. 1a, ust. 3a, ust. 3c, ust. 3e i ust. 7 i in.) nie wykluczają stosowania art. 22 par. 2a o.p. ani nie pozostają z nim w sprzeczności. Brak jest zatem podstaw do wyłączenia możliwości stosowania instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek w sytuacji regulowanej art. 27g ustawy o PIT., o ile wystąpiły przesłanki określone w art. 22 par. 2a o.p.”.
Z treści pytania nie wynika jednak, aby podatnik złożył taki wniosek, a w związku z tym organ podatkowy nie ograniczył mu poboru zaliczek na podatek za 2019 r. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji podatnik jest obowiązany wpłacić zaliczkę na podatek za grudzień 2019 r. w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Jest tak, mimo że zamierza on skorzystać z ulgi abolicyjnej, czego konsekwencją będzie to, że podatek dochodowy za 2019 r. wyniesie 0 zł.
Podstawa prawna
• art. 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
• art. 22 par. 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).