Jak zaklasyfikować odsetki od kredytów i pożyczek płaconych po terminie Jaki paragraf dla wydatków na remont sali gimnastycznej w gminnej szkole Kiedy jest potrzebna opinia RIO przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem Czy skarbnik może przygotować projekt uchwały
W jakim paragrafie wydatkowym trzeba klasyfikować odsetki od kredytów i pożyczek płaconych po terminie? To zobowiązanie zaciągane w urzędzie miasta.
Umocowanie jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań wynikających m.in. z kredytów i pożyczek wynika z art. 89 i art. 90 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Postanowiono w nich, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: