Kto zapłaci dostawcy powyżej 15 tys. zł w split paymencie, zaliczy wydatek do kosztów i uniknie solidarnej odpowiedzialności za nierozliczoną daninę, nawet gdy płatność trafi na rachunek, którego nie ma w wykazie czynnych podatników VAT.
ikona lupy />
Marcin Madej, doradca podatkowy w nip-inspektor.pl / DGP
Obecnie zapłata w split paymencie pozwala uniknąć jedynie solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony podatek. Wynika to z obowiązującej od września br. nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).
Resort finansów chce jednak dodatkowo zachęcić przedsiębiorców do rozliczania się w podzielonej płatności i szykuje dla nich marchewkę. Zapłata w split paymencie pozwoli zachować prawo do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu, nawet gdy płatność trafi na rachunek niewidniejący na białej liście VAT. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na podzieloną płatność, nie będzie więc musiał szukać rachunku kontrahenta w wykazie ani wysyłać do urzędu skarbowego zawiadomień o wpłacie na niezarejestrowane konto.
Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, który został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod pozycją UC11. Dokument miał zostać przyjęty przez rząd jeszcze w 2019 r., ale nastąpi to zapewne na początku przyszłego roku.

Bez rachunków cesyjnych, dłużej na zawiadomienia

Z założeń projektu wynika, że sankcje za płatność powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście nie będą stosowane także w innych przypadkach. Resort finansów nie doprecyzował wprawdzie, o jakie sytuacje chodzi, ale według nieoficjalnych informacji DGP w projekcie powinna być mowa o wpłatach na bankowe rachunki cesyjne.
Tego problemu dotyczą objaśnienia ministra finansów opublikowane 23 grudnia br. (piszemy o nich na str. B2). Wynika z nich, że podatnik uniknie sankcji w podatkach dochodowych (wyrzucenie wydatku z kosztów uzyskania przychodu) i VAT (solidarna odpowiedzialność za nierozliczoną daninę z tytułu transakcji), tylko jeśli bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powiadomi go o tym, że wpłata trafia na rachunek cesyjny. Teraz brak sankcji wynikałby wprost z przepisów niezależnie od tego, czy instytucja finansowa przekaże informację.
Resort chce też ułatwić podatnikom składanie zawiadomienia do urzędu skarbowego o płatności na rachunek niewidniejący na białej liście. Najprawdopodobniej chodzić będzie o zapowiadane wcześniej wydłużenie terminu na wysłanie takiego powiadomienia z 3 do 7 dni i umożliwienie składania go w formie elektronicznej.

Inne zmiany w VAT

Założenia nowelizacji dotyczą też m.in. przepisów o quick fixes (szerzej piszemy o tym na str. B3). Chodzi o stosowanie niewdrożonej do końca 2019 r. unijnej dyrektywy 2018/1910, która zdaniem Brukseli i polskiego fiskusa ma ułatwić rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Kolejna zmiana powinna ucieszyć małych przedsiębiorców zainteresowanych sprzedażą towarów obcokrajowcom w ramach procedury Tax Free. W 2020 r. z przepisów powinien ostatecznie zniknąć warunek osiągnięcia w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości przynajmniej 400 tys. zł (art. 127 ust. 6 ustawy o VAT). Jest to konsekwencja niekorzystnego dla polskiej skarbówki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt C-307-16).
W ustawie o VAT pojawią się też przepisy, które umożliwią wysyłkę klientom paragonów elektronicznych z kas rejestrujących online za zgodą konsumenta i w uzgodniony z nim sposób. Obecnie kasy rejestrujące mogą jedynie drukować paragony, a więc sprzedawca musi wydać klientowi papierowy dokument.

Mikrorachunki i zeznania

Projekt, nad którym pracuje resort finansów, zmieni też przepisy ordynacji podatkowej oraz ustaw o PIT i CIT. Pierwsza nowość będzie dotyczyć indywidualnych rachunków podatkowych (mikrorachunków), które zgodnie z nowelizacją z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) wejdą w życie od początku 2020 r. Fiskus chce wymusić wpłaty na mikrorachunki już nie tylko podatków dochodowych i VAT, ale też akcyzy (od października 2020 r.) i podatku od kopalin, należności z tytułu importu i innych niepodatkowych należności budżetowych (od kwietnia 2021 r.).
Niezależnie od tego w projekcie, nad którym trwają prace, zostaną znowelizowane inne przepisy – tak aby zwiększyć pewność poprawności i bezpieczeństwa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, które resort finansów udostępnia podatnikom w ramach usługi „Twój e-PIT”.

Doręczenia po nowemu

Zmiany będą też dotyczyć sposobów doręczeń pism przez organy podatkowe. Dziś pismo sporządzone w postaci papierowej powinno zostać doręczone za pokwitowaniem, a jeśli ma postać elektroniczną, istotne jest wygenerowanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Resort finansów zapowiada nowelizację art. 144 i 294 ordynacji podatkowej tak, aby możliwe było też doręczenie pism za pomocą hybrydowej usługi pocztowej. Będą one więc wysyłane przez fiskusa w formie elektronicznej, a to operator pocztowy wydrukuje pismo, zapakuje je do koperty i dostarczy odbiorcy w klasyczny sposób. MF zapewnia, że wprowadzi zabezpieczenia, które zapewnią bezpieczeństwo takich przesyłek.

OPINIA

Potrzebna większa odwaga MF w sprawie zawiadomień o płatnościach

Marcin Madej, doradca podatkowy w nip-inspektor.pl
Zapowiedzi zmian w przepisach są ciągle dość enigmatyczne, a zmiany powinny iść naprawdę daleko. Przykładem jest kwestia zawiadomień o płatnościach na rachunek niefigurujący na białej liście. Nawet jeśli resort finansów wydłuży termin na ich składanie i udostępni elektroniczną wersję dokumentu, to ciągle przydałoby się zrezygnować z wymogu wysyłki zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Obowiązek sprawdzania właściwości organów podatkowych nie powinien ciążyć na przedsiębiorcy, lecz na urzędnikach, którzy otrzymają zawiadomienie. Liczyć się powinien sam fakt złożenia zawiadomienia przez podatnika, a wymóg znajomości przez podatnika właściwości miejscowej urzędów skarbowych należy zlikwidować. Mam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w nowelizacji.Etap legislacyjny
Założenia do projektu