Gmina, która pobiera opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, nie działa jak przedsiębiorca, tylko jako organ władzy publicznej – orzekł WSA w Poznaniu.
Podobnie orzekły wojewódzkie sądy administracyjne m.in.: w Gdańsku 19 grudnia 2018 r. (I SA/Gd 971/18), we Wrocławiu – 9 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 715/18), w Gliwicach – 17 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Gl 151/18). Na razie jednak wszystkie te wyroki są nieprawomocne.
Sądy uznają, że wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych za opłatą w ogóle nie podlega VAT.
Innego zdania jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W licznych interpretacjach stwierdza on, że w takiej sytuacji gmina albo powiat działają w charakterze podatnika VAT, z tym że świadczona usługa jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT (usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty). Przykładem są interpretacje o sygn. 0115-KDIT1-2.4012. 456.2017.1.AD, 0111-KDIB3-2.4012.174.2017.2.AR, oraz 0115-KDIT1-1.4012.470. 2018.1.RH.
W sprawie rozstrzygniętej przez WSA w Poznaniu chodziło o duplikaty legitymacji uczniowskiej oraz świadectw. Szkoły, które je wydają, pobierają za to opłaty.
We wniosku o interpretację gmina podkreśliła, że wydanie duplikatu jest obowiązkiem publicznoprawnym, a wysokość opłat jest uregulowana w przepisach. Gmina uznała więc, że nie jest to działalność komercyjna, nie służy osiąganiu zysków.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że istnieje bezpośredni związek między opłatami a świadczonymi usługami. Opłata jest wynagrodzeniem, które jest objęte VAT.
Interpretację tę uchylił poznański WSA. Orzekł, że wydawanie dokumentów urzędowych (i w razie potrzeby ich duplikatów) w sprawach ściśle związanych z zadaniami własnymi gminy w ogóle nie podlega VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
Od ostatecznego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego zależeć będzie, czy samorządy powinny brać pod uwagę opłaty za duplikaty przy wyliczaniu prewspółczynnika VAT (jako niepodlegające opodatkowaniu) i przy obliczaniu proporcji sprzedaży (jako usługi zwolnione z VAT).

ORZEZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 14 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Po 544/19.