Każdy przedsiębiorca może występować w roli promotora. Będą to najczęściej sytuacje, gdy będzie udostępniać schemat podatkowy jakiemuś innemu podmiotowi najczęściej zapewne powiązanemu. Kiedy firma może być uznana za promotora, a kiedy za korzystającego i wspomagającego? Jakie związane są z tym obowiązki? Wyjaśniamy.

Przedsiębiorca jako promotor

W rozumieniu ordynacji podatkowej promotorem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:

■ doradca podatkowy

■ adwokat

■radca prawny

■pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom.

UWAGA Podmiot pełni rolę promotora, jeśli w zakresie wykonywanych czynności opracowuje uzgodnienie, oferuje uzgodnienie, udostępnia opracowane uzgodnienie, wdraża opracowane uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

Promotorem nie musi być wyłącznie osoba fizyczna. Może być nim również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

UWAGA Nie działa w roli promotora doradca podatkowy/adwokat/radca prawny reprezentujący klienta w postępowaniu podatkowym lub postępowaniu sądowym w odniesieniu do zastanej sytuacji prawno-podatkowej.

Każdy przedsiębiorca może występować w roli promotora. Będą to najczęściej sytuacje, gdy będzie udostępniać schemat podatkowy jakiemuś innemu podmiotowi najczęściej zapewne powiązanemu.

Przez pojęcie „wspomagający” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności:

■ biegłego rewidenta

■ notariusza

■ osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

■ księgowego lub dyrektora finansowego

■ bank lub inną instytucję finansową.

Rozróżnienie, czy dany podmiot pełni funkcję promotora czy wspomagającego, uzależnione jest każdorazowo od oceny roli i zaangażowania w prace danego podmiotu oraz od zakresu czynności podejmowanych przez dany podmiot.

Zasadniczo w sytuacji, w której czynności danego podmiotu nie są związane z doradzaniem w zakresie podatków lub prezentowaniem informacji o skutkach podatkowych oferowanych produktów, prawdopodobieństwo, że podmiot ten będzie działać w charakterze promotora, jest niewielkie.

Zgodnie z ordynacją podatkową przez korzystającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej:

■ której udostępniane jest uzgodnienie

■ u której wdrażane jest uzgodnienie

■ która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia

■ która dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.

Aby uznać dany podmiot za korzystającego, nie jest konieczne osiągnięcie przez niego korzyści podatkowej w związku z realizacją uzgodnienia.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W PUBLIKACJI "SCHEMATY PODATKOWE"

Przykład
Spółka zleciła jednej z kancelarii doradztwa podatkowego sporządzenie opinii określającej skutki podatkowe planowanej transakcji z zagranicznym kontrahentem. Na podstawie przedstawionej przez spółkę dokumentacji kancelaria opracowała i zawarła w opinii dodatkowe dwa warianty przeprowadzenia transakcji, pozwalające na osiągnięcie korzyści podatkowych przez spółkę. Ponadto dokładnie opisała, jak każdy z wariantów należałoby wdrożyć w ramach transakcji z kontrahentem. Chociaż spółka nie chciała uzyskać od kancelarii schematu podatkowego, z dużym prawdopodobieństwem będzie mogła zostać uznana za korzystającego.