Standard ten spowodował, że ujmuje się jako aktywa składniki używane m.in. na podstawie umów najmu. Do tego wpłynął na wskaźniki zadłużenia, płynności i wypłacalności.
Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej 16 Lea sing (dalej MSSF 16) obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się po 1 stycznia 2019 r. Jednak podmioty, które są zobligowane do przygotowywania sprawozdań śródrocznych na potrzeby np. giełdy, muszą go już uwzględniać w tych właśnie dokumentach. A więc przygotowując raporty za pierwsze półrocze 2019 r., po raz pierwszy uwzględniają ten standard, który może w istotny sposób wpłynąć na sprawozdania. Będą w nich bowiem wprowadzone nowe pozycje aktywów i zobowiązań, do tego będzie też inny sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów.

Brak porównywalności