Zbliża się czas zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych. Nowela przepisów o rachunkowości zastąpiła tradycyjne raporty e- sprawozdaniami w formacie XML. Ma to także wpływ na podpisy pod raportem, a także badaniem.

Odpowiedź na pytanie o cel badania sprawozdania finansowego i jednostki, które zobligowane są do jego przeprowadzenia znajdziemy w ustawie o rachunkowości.

W dużym uproszczeniu, opinia biegłego rewidenta dotyczyć ma rzetelności rocznego raportu i jego zgodności z zasadami rachunkowości. Sprawozdania ma bowiem odzwierciedlać faktyczną kondycję finansów w badanej firmie. Zadaniem biegłego rewidenta jest zatem sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe oraz księgi rachunkowe nie zawierają błędów i czy przedstawione w tych dokumentach informacje są przejrzyste i rzetelne.

Kto musi przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego?

Reklama

Zgodnie z art. 64, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawo-zdania finansowe – podmiotów kontynuujących działalność. Chodzi o banki, SKOK-i, fundusze, krajowe instytucje płatnicze czy spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji). Ustawodawca wymienia także każdą inną jednostkę, która sporządziła w ubiegłym roku sprawozdanie finansowe, zatrudnia średnio więcej niż 50 osób, a suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro i przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. Badaniu podlegają też sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Lista podmiotów, których dotyczy badanie sprawozdania finansowego jest długa.

Jak przygotować się na wizytę rewidenta?

Reklama

Osoby decyzyjne, najczęściej zarząd firmy, mają swobodę wyboru firmy audytorskiej. Co istotne, koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. Zgodnie z art. 67 ustawy, kierownik badanej jednostki zapewnia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania. Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jej doradców prawnych – z upoważnienia kierownika badanej jednostki.

3 pytania do Ministerstwa Finansów

W jaki sposób przekazać sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej do badania przez biegłego rewidenta?

Ministerstwo Finansów nie ingeruje i nie narzuca jednostkom zobowiązanym do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej sposobu przekazania sprawozdania do biegłego rewidenta, w celu przeprowadzenia badania. Zważywszy jednak na elektroniczną postać sporządzonego sprawozdania finansowego przekazanie sprawozdania do badania powinno nastąpić w wykorzystaniem informatycznych nośników danych bądź elektronicznych kanałów komunikacji.

W jakiej postaci i formacie sporządza się sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powinno być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta

Co oznacza „postać elektroniczna” sprawozdania z badania, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach?

W oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), wskazuje się następujące dopuszczalne typy (formaty) plików, jakie mogą być dołączone do zgłoszenia:
XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg.tif, gif.

Oczywiście każdy plik musi być podpisany przed jego zgłoszeniem, zgodnie z zasadami podpisywania dokumentów (w przypadku sprawozdania z badania - kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Źródło: Portal Podatkowy