Mam zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, którą będę rozliczał na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przewiduję, że rozmiary działalności nie będą duże, dlatego księgę chciałbym na razie prowadzić we własnym zakresie w wersji papierowej. Jedynie faktury będę wystawiał w programie. Czy jest dopuszczalne prowadzenie księgi w wersji papierowej? Czy organy podatkowe będą żądały ode mnie księgi w wersji elektronicznej?
Zgodnie z par. 2 ust. 1 w zw. z par. 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR podstawową formą podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest forma papierowa. Obowiązkiem podatnika jest m.in. zbroszurowanie księgi i ponumerowanie jej kart w kolejności. Księga może być również prowadzona w formie elektronicznej, na co wskazuje par. 31 rozporządzenia w sprawie PKPiR określający warunki uznania za prawidłową księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym. Oznacza to, że dopuszczalne są obie formy prowadzenia księgi: papierowa i elektroniczna. Tym samym przedsiębiorca może prowadzić PKPiR w formie papierowej, a żadne przepisy podatkowe nie zobowiązują go do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy użyciu programów komputerowych.
W związku z tym na podstawie art. 193a ordynacji podatkowej przedsiębiorca (podatnik) prowadzący księgę podatkową w formie papierowej nie będzie zobowiązany do jej przekazania, na żądanie organu podatkowego, w formie JPK_PKPIR (księgę dostarczy organowi podatkowemu w formie papierowej). Jeżeli natomiast podatnik będzie wystawiał faktury sprzedaży przy użyciu programu komputerowego, organy podatkowe będą miały prawo żądać od niego JPK_FA. Ze względu na ręczne prowadzenie PKPiR żądanie to nie obejmie wyłącznie JPK_PKPIR.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1 w zw. z par. 9 ust. 1, par. 31 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.).
Art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)