Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 18 lipca 2019 r. zostały opublikowane wyjaśnienia, które dotyczą wielu zagadnień związanych z praktycznymi aspektami składania na nowych zasadach oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. Niestety wymagają one doprecyzowania
W dokumencie składanym do urzędu skarbowego w trybie przepisów aktualnych od 1 stycznia 2019 r. podmiot powiązany ‒ oprócz dotychczasowej informacji o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych ‒ zamieszcza dodatkowo oświadczenie, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Wynika to z art. 11m ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: ustawa o CIT) oraz art. 23y ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT). Tym samym osoba podpisująca oświadczenie musi wziąć pod uwagę zdecydowanie większy ciężar odpowiedzialności, mając też na uwadze nowo wprowadzone w tym zakresie przepisy karnoskarbowe.

Termin bez zmian

Nie zmienia się termin na złożenie oświadczenia, który upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku podmiotów, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, termin ten upływa 30 września.

Okres, którego może dotyczyć oświadczenie

Zgodnie z wyjaśnieniami departamentu cen transferowych i wycen (dalej: wyjaśnienia DCTiW), jeżeli na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193 ze zm.) podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., zobowiązany jest złożyć oświadczenie na zasadach przedstawionych w wyjaśnieniach.

Dopuszczalna forma

W świetle wyjaśnień DCTiW nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia w wersji papierowej. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Sposób złożenia

Jak czytamy w wyjaśnieniach DCTiW, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych należy złożyć na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Trzeba skorzystać z usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.
WAŻNE Wyjaśnienia DCTiW mają zastosowanie wyłącznie do oświadczenia składanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Dotyczą zatem podatników, którzy zastosowali nowe regulacje w zakresie cen transferowych do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r.
W tym miejscu pojawia się pewna nieścisłość. W instrukcji opatrywania dokumentu elektronicznego więcej niż jednym podpisem zaufanym z wykorzystaniem konta podmiotu na ePUAP datowanej na 8 lutego 2019 r., do której odsyła DCTiW w wyjaśnieniach, zamieszczona została bowiem uwaga: „należy wybrać stary wzór, ponieważ usługa «Pismo ogólne do podmiotu publicznego» jest usługą uproszczoną, kierowaną do osoby fizycznej (obywatela), niepozwalającą na złożenie wielu podpisów”.
Wyjaśnienia DCTiW nie rozstrzygają przy tym arbitralnie, czy treść oświadczenia należy umieścić w polu tekstowym pisma ogólnego, czy też powinna ona stanowić odrębny załącznik do ww. pisma. W konsekwencji pojawiają się dodatkowe wątpliwości dotyczące poprawnego opatrzenia podpisami dokumentu(-ów) przez więcej niż jedną osobę. Wstępne konsultacje z wykorzystaniem infolinii Krajowej Informacji Skarbowej oraz Centrum Pomocy Użytkowników ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki również nie pozwoliły na uzyskanie pewnej i spójnej odpowiedzi. Pozostaje oczekiwać na doprecyzowanie wyjaśnień przez DCTiW.

Kto podpisuje

Oświadczenie podpisuje – za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego ‒ kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości [ramka 1], podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję wskazać należy w treści oświadczenia (pisma ogólnego).

Ramka 1

Definicja kierownika jednostki
Zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) przez kierownika jednostki rozumie się:
• członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę;
• w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej ‒ wspólników prowadzących sprawy spółki;
• w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd;
• w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki;
• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio;
• likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), albo osobę, o której mowa w art. 14 tej ustawy, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.).
Pamiętać trzeba, że w przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Z tego punktu widzenia rodzi się wątpliwość odnośnie do osób pełniących funkcję prokurentów, szczególnie że ustawa o CIT (odpowiednio o PIT) nie dopuszcza przy tym, by oświadczenie zostało złożone przez pełnomocnika.
Instrukcja opatrywania dokumentu elektronicznego więcej niż jednym podpisem zaufanym z wykorzystaniem konta podmiotu na ePUAP dostępna jest do pobrania pod adresem wskazanym w wyjaśnieniach DCTiW.

Gdzie dostępna jest usługa

W wyjaśnieniach DCTiW zawarto adresy stron internetowych, za pośrednictwem których usługa wysłania pisma ogólnego jest dostępna. Wskazano również adres, pod którym można pobrać informacje (dostępne w formie prezentacji) na temat zakładania konta podmiotu i zapraszania użytkowników do tego konta.
RAMKA 2
Wymagane elementy składanego oświadczenia
Dane podmiotu:
• pełna nazwa/imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
• adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
• wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.
Treść ‒ wzór dla oświadczenia składanego na podstawie art. 11m ustawy o CIT
„Stosownie do art. 11m ustawy o CIT oświadczam, że:
• lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy ………. została sporządzona;
• ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy o CIT],
• ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową [dla podatników, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT].”
Treść ‒ wzór dla oświadczenia składanego na podstawie art. 23y ustawy o PIT)
„Stosownie do art. 23y ust. 1 ustawy PIT oświadczam, że:
• lokalna dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy ………. została sporządzona;
• ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 23w ustawy o PIT],
• ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową [dla podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT]”.
Podmioty, które zdecydowały się skorzystać z nowego reżimu prawnego, powinny zatem z odpowiednim wyprzedzeniem pomyśleć o oświadczeniu i związanych z tym formalnościach, aby jego złożenie – zwłaszcza w przededniu upływu ustawowego terminu – nie okazało się kłopotliwe czy wręcz niemożliwe.