Podatnik dokonał wyboru i skorzystał z możliwości zastosowania nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. Następnie, stosując konsekwentnie nowe przepisy, tenże podatnik ma uprawnienie (tj. spełnia wszelkie przesłanki) do zastosowania zwolnienia – wprowadzonego ustawą zmieniającą do ustawy o CIT – art. 11n pkt 1 oraz nast.). W efekcie nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji kontrolowanych.
pytanie 1 Śledząc dalej nowe przepisy w zakresie cen transferowych – art. 11t ustawy o CIT stanowi, że podmioty powiązane realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy (…).
Jednocześnie, zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi 1 lutego br. na stronie MF (dalej: wyjaśnienia MF) – „Uregulowana w art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej możliwość stosowania przepisów do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. nie dotyczy informacji o cenach transferowych (TP-R). Przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych stosuje się do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 r., a za 2018 r. – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał).”
Reklama
W tym miejscu nasuwają się wątpliwości. Otóż mając na względzie wyjaśnienia MF, prawidłowy zdaje się wniosek, że we wskazanym przypadku podatnik nie jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych TP-R, przy czym winien – mimo braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z nowymi uregulowaniami – złożyć CIT-TP (PIT-TP). Problematyczne jest jednak to, że aktualne formularze CIT-TP (PIT-TP) nie są przystosowane do przekazywania tego rodzaju informacji, tzn. nie zawierają w swej treści odesłania do nowej regulacji art. 11n ustawy o CIT oraz pozostałych. Rodzi się więc pytanie, które z pozycji formularza CIT-TP (PIT-TP) [wersja 2] podatnik winien we wskazanym przypadku zaznaczyć?

Reklama

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r.>>>

MF: Informacja o cenach transferowych (TP-R) powinna być składana po raz pierwszy dopiero za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. Kwestia ta została wyjaśniona w komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym 1 lutego 2019 r.
Z kolei, jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. podatnik był zobowiązany do sporządzenia i złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT/TP, to obowiązek ten będzie istniał niezależnie od decyzji podatnika w zakresie wyboru stosowania regulacji dotyczących dokumentacji cen transferowych, dokonanego na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej. Zauważyć należy bowiem, że możliwość wyboru stosowania za 2018 rok regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), dotyczy jedynie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.
pytanie 2 Czy w analizowanym przypadku, w składanym aktualnie zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2018 r. [wersja 26] podatnik powinien wskazać w pozycji 26 formularza CIT-8, że nie był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej? Pamiętając jednocześnie, że pozycja 26 formularza CIT-8 w wersji 26 odsyła tylko i wyłącznie do art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT? Na dziś brak w nim odesłania do nowych regulacji w przedmiocie obowiązków w zakresie cen transferowych.
MF: Ze względu na ograniczenia prawne i techniczne nie było możliwe wprowadzenie do formularza CIT-8 (wersja 26) dodatkowych pól uwzględniających odesłanie do nowych regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych.
Jednocześnie, dokonany przez podatnika wybór odnośnie dokumentowania transakcji zawieranych w 2018 r. w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. lub przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. będzie odzwierciedlony w składanym przez niego oświadczeniu. Oznacza to, że na podstawie złożonego oświadczenia organy podatkowe będą w stanie określić, czy podatnik był zobowiązany do udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi i w oparciu o jakie przepisy tę dokumentację przygotował.
pytanie 3 W kwestii oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, mając na względzie wyjaśnienia MF, zasadne jest twierdzenie, że w analizowanym stanie faktycznym podatnik nie będzie miał obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (z racji zastosowania wobec wszystkich realizowanych w 2018 r. transakcji kontrolowanych podatnika art. 11n ustawy o CIT).
Należy jednocześnie zauważyć, że art. 11m ustawy o CIT przewiduje obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej) przez podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia tejże dokumentacji. Natomiast w analizowanym przypadku takiego obowiązku podatnik nie ma.
Czy zatem podatnik postąpi prawidłowo, nie składając do urzędu skarbowego, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, oświadczenia o jej sporządzeniu? Czy też jednak podatnik winien złożyć oświadczenie – w dotychczas obowiązującej formie papierowej – wskazując jednak na brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych z uwagi na wybrany reżim podatkowy?
MF: Zgodnie z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składają podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W opisanym stanie faktycznym podatnik zawiera jedynie transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n. W konsekwencji, podatnik nie będzie zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla zawieranych przez siebie transakcji kontrolowanych. Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowym stanie faktycznym podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11m ustawy o CIT.
Podatnik dokonał wyboru i skorzystał z możliwości zastosowania nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. Następnie, stosując konsekwentnie nowe przepisy, tenże podatnik ma uprawnienie do zastosowania – jednakże tylko w przypadku części transakcji kontrolowanych realizowanych przez podatnika w 2018 r. – wprowadzonego ustawą zmieniającą do ustawy o CIT – art. 11n pkt 1 oraz nast. W związku z powyższym do części transakcji kontrolowanych podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.
pytanie 1: Zgodnie z wyjaśnieniami MF prawidłowy zdaje się być wniosek, iż we wskazanym przypadku podatnik nie jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych TP-R, natomiast powinien on złożyć CIT-TP (PIT- TP). Aktualne formularze CIT-TP (PIT-TP) nie są jednak przystosowane do przekazywania tego rodzaju informacji, tzn. nie zawierają w swej treści odesłania do nowych regulacji prawnych o cenach transferowych. Rodzi się więc pytanie, które z pozycji formularza CIT-TP (PIT-TP) [wersja 2] podatnik winien we wskazanym przypadku zaznaczyć?
MF: Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 1 w stanie faktycznym I.
pytanie 2: W analizowanym przypadku w składanym aktualnie zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2018 r. [wersja 26] podatnik winien wskazać w pozycji 26 formularza CIT-8, że jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jednakże wątpliwości nasuwa okoliczność, że pozycja 26 formularza CIT-8 w wersji 26 odsyła tylko i wyłącznie do art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Podobny problem odnotować należy w stosunku do pozycji 29 deklaracji, która wskazuje na obowiązki wynikające z art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, a zatem analizę danych porównawczych względnie opis warunków transakcji lub innych zdarzeń z warunkami rynkowymi. Na dzień dzisiejszy brak w nim odesłania do nowych regulacji w przedmiocie obowiązków w zakresie cen transferowych.
MF: Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 2 w stanie faktycznym I.
pytanie 3: W kwestii oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, mając na względzie wyjaśnienia MF, zasadne jest twierdzenie, że w analizowanym stanie faktycznym podatnik ma obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (z racji obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej wobec niektórych z realizowanych w 2018 r. transakcji kontrolowanych). Należy zauważyć, że art. 11m ustawy o CIT przewiduje obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej – przez podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia tejże dokumentacji. Wskazujemy, że na dziś na stronie MF nie można odnaleźć rozwiązań pozwalających wypełnić ten obowiązek.
Czy zatem podatnik powinien złożyć oświadczenie – w dotychczas obowiązującej formie papierowej – wskazując jednak na okoliczność poddania się reżimowi prawnemu cen transferowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?
MF: Zgodnie z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składają podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W opisanym stanie faktycznym podatnik zawiera transakcje kontrolowane, podlegające obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W rezultacie, w odniesieniu do tych transakcji podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w art. 11m ustawy o CIT.
Oświadczenie należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). W szczególności, oświadczenie można złożyć za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego, uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP.

opinia eksperta

Lepiej późno niż wcale

Katarzyna Musialska doradca podatkowy, starszy konsultant w zespole cen transferowych w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.
Po dwóch miesiącach oczekiwania fiskus ustosunkował się do wątpliwości w zakresie prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowych w związku z zastosowaniem nowych regulacji cen transferowych. Potwierdziły się nasze intuicje, o których pisaliśmy w artykule „Nowe zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych utrudnia poprawne wypełnienie CIT-8” (tygodnik Podatki i Księgowość z 1 kwietnia 2019 r., DGP nr 64), w zakresie składania oświadczenia, o którym mowa w art. 11m ustawy o CIT (odpowiednio art. 23y ustawy o PIT). MF wskazało jednocześnie, że można je złożyć za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego, uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP.
Ministerstwo Finansów wskazuje jednoznacznie na obowiązek składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP (PIT-TP) za 2018 r. także w sytuacji wyboru przez podatnika stosowania już za ten rok regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że w swojej ocenie MF przyjęło identyczne stanowisko zarówno w sytuacji, gdy podatnik mógł zastosować – do wszystkich realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. transakcji kontrolowanych – brak obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wynikającego z art. 11n ustawy o CIT (odpowiednio art. 23z ustawy o PIT), jak i tylko do niektórych z nich.
Ministerstwo przyznało się także do ograniczeń prawnych i technicznych w zakresie przystosowania zeznań podatkowych (CIT, PIT) polegającego na zamieszczeniu w nich dodatkowych pól, uwzględniających odesłanie do nowych regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych. MF w swej odpowiedzi nie wskazuje wprost, które z pozycji w zeznaniach, w przypadku naszych dwóch zróżnicowanych stanów faktycznych, należy zaznaczyć. Jednocześnie ministerstwo wyjaśnia, że „dokonany przez podatnika wybór odnośnie dokumentowania transakcji zawieranych w 2018 r. w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. lub przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. będzie odzwierciedlony w składanym przez niego oświadczeniu. Oznacza to, że na podstawie złożonego oświadczenia organy podatkowe będą w stanie określić, czy podatnik był zobowiązany do udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi i w oparciu o jakie przepisy tę dokumentację przygotował”. W tym miejscu wydaje się, że MF zapomina o możliwej sytuacji, kiedy to podatnik nie będzie zobligowany wcale do złożenia ww. oświadczenia (patrz stan faktyczny i odpowiedź MF na pytanie nr 3).
Wyjaśnienia dotyczące prawidłowego wypełniania formularzy podatkowych powinny być publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Biorąc także pod uwagę przyświecający ustawodawcy cel uproszczenia i zminimalizowania obowiązków podatników w zakresie cen transferowych – we wskazanych przypadkach już od 2018 r. – podatnik w rzeczywistości, mimo braku obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych (w trybie art. 11n ustawy o CIT/art. 23z ustawy o PIT) będzie zobowiązany do złożenia CIT-TP (PIT-TP), z kolei jego prawidłowe wypełnienie będzie oznaczało konieczność weryfikacji i analizy obszaru cen transferowych także w świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r. (np. ustalenie podmiotów powiązanych, istnienia i wartości transakcji/innych zdarzeń, profilu funkcjonalnego stron transakcji itp.).