Koniec lipca to szczególnie dużo obowiązków związanych z przekazywaniem sprawozdań kwartalnych w zakresie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Minął już termin przekazania kilku z nich. Przypominamy najważniejsze terminy. W tabelach uwzględniono zasadę, zgodnie z którą gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to terminem przekazania po upływie okresu sprawozdawczego jest (nie później niż) pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
Sprawozdania w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Termin Rodzaj dokumentu Jednostki
przekazujące otrzymujące
22 lipca kwartalne sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2019 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
kwartalne sprawozdania Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2019 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
kwartalne sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2019 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
23 lipca kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2019 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje
30 lipca kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów (plik bazy danych) i GUS
kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2019 r. kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Ministerstwo Finansów – departament gwarancji i poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny
Sprawozdania w zakresie budżetu państwa
Termin Rodzaj dokumentu Jednostki
przekazujące otrzymujące
kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2019 r. kierownicy placówek dysponenci części budżetowych
półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 (za I półrocze 2019 r.) dysponenci środków budżetu państwa III stopnia dysponenci środków budżetu państwa II stopnia lub dysponenci części budżetowych
16 lipca kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 r. dysponenci środków budżetu państwa II stopnia dysponenci części budżetowych
kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 r. kierownicy uczelni publicznych dysponenci części budżetowych
22 lipca kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) dysponenci główni środków budżetu państwa
półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. dysponenci środków budżetu państwa II stopnia dysponenci części budżetowych
23 lipca kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r. prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych minister właściwy do spraw energii
kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r. prezes zarządu PFRON minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2019 r. kierownicy agencji wykonawczych ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
25 lipca półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. dysponenci części budżetowych Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym
29 lipca kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2019 r. dysponenci części budżetowych Główny Urząd Statystyczny, NIK
kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r. dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2019 r. dysponent części budżetowej Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2019 r. ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2019 r. dysponenci części budżetowych Ministerstwo Finansów – departament budżetu państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. dysponenci główni środków budżetu państwa Główny Urząd Statystyczny
30 lipca półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. dysponenci państwowych funduszy celowych Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym
kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2019 r. kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Ministerstwo Finansów – departament gwarancji i poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny
W tabeli pominięto sprawozdania miesięczne, a także jednostki posiadające osobowość prawną i pozostałe jednostki
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1793 ze zm.).