Zostało niecałe dwa tygodnie na sporządzenie i wysłanie części B tego dokumentu. Warto więc się przygotować, by uniknąć typowych błędów, jakie popełniono w ubiegłym roku.
Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mają obowiązek sporządzać sprawozdania o charakterze podatkowym SP-1. Ich część B trzeba wypełnić i przekazać po podpisaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 20 lipca 2019 r. Izby zaś mają przekazać te sprawozdania poprzez system BeSTi@ do ministra finansów do 31 lipca danego roku podatkowego. W razie braku możliwości przekazania części B sprawozdania w tym terminie ‒ spowodowanego niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego lub aplikacji ‒ przekazuje się je najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
Jeśli stan w zakresie przekazanych informacji w części B ulegnie zmianie po 30 czerwca, nie należy dokonywać aktualizacji tej części sprawozdania (aktualizacji podlega wyłącznie część A). Jednak w przypadku błędnego wprowadzenia danych w części B, należy dokonać korekty sprawozdania. Niedawno Ministerstwo Finansów wskazało, jakie błędy najczęściej popełniano w poszczególnych sekcjach sprawozdania SP-1 w ubiegłym roku. [tabela] Warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu dokumentu.
Tabela. Na co uważać według Ministerstwa Finansów
Sekcje części B sprawozdania SP-1 Typowe pomyłki
1. Podatek od nieruchomości Dane należy wypełnić w podziale na poszczególne rodzaje przedmiotów opodatkowania uprzednio sprawozdane w części A sprawozdania, tj. tylko i wyłącznie w podziale na stawki podatku od nieruchomości wynikające z obowiązującej uchwały rady gminy. ■ Wykazywanie powierzchni w metrach z dokładnością do centymetra, czyli z cyframi po przecinku, zamiast w mkw. z dokładnością do 1 mkw.; ■ wykazywanie wartości w złotych z dokładnością do 1 grosza, czyli z cyframi po przecinku, zamiast w pełnych złotych; ■ wykazywanie w wierszu 1.2 powierzchni w mkw. zamiast w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; ■ wykazywanie w wierszu 1.2 powierzchni zwolnionych ustawowo ‒ będących własnością Skarbu Państwa ‒ gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych na sztuczne zbiorniki wodne (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych); ■ wykazywanie w kolumnie „Podstawa opodatkowania” powierzchni/wartości zwolnionych; ■ tworzenie dodatkowych wierszy w celu oddzielnego wykazania powierzchni pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zamiast doliczenia tej powierzchni w 50 proc. do powierzchni użytkowej budynków; ■ wykazywanie w wierszu 1.10 w kolumnie „Podstawa opodatkowania” kwoty należnego podatku zamiast podstawy opodatkowania budowli, tj. ich wartości; ■ wykazywanie w sprawozdaniu wyłącznie danych dotyczących osób fizycznych z pominięciem osób prawnych lub na odwrót; ■ tworzenie dodatkowych wierszy ze stawką podatku od nieruchomości 0 zł w celu wykazania stosowanych w podatku od nieruchomości zwolnień na mocy uchwały rady gminy; ■ pomijanie w kolumnie „Podstawa zwolniona” powierzchni, które w przypadku nieobjęcia zwolnieniem na mocy uchwały rady gminy nie zostałyby opodatkowane w związku z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zobowiązanie podatkowe nie przekraczałoby najniższych kosztów doręczenia).
2. Podatek rolny Dane należy wypełnić odrębnie dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne – wiersz 2.1 i pozostałych gruntów – wiersz 2.2. Grunty pozostałe to grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, tj. grunty o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. ■ Wykazywanie powierzchni w mkw. zamiast w ha lub ha przeliczeniowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; ■ wykazywanie w kolumnie „Podstawa opodatkowania” powierzchni zwolnionych (w szczególności gruntów klasy V i VI); ■ niewykazywanie w wierszu 2.2. „Grunty pozostałe” danych mimo opodatkowywania tego typu gruntów podatkiem rolnym; ■ wykazywanie w sprawozdaniu wyłącznie danych dotyczących osób fizycznych z pominięciem osób prawnych lub na odwrót.
3. Podatek leśny Dane należy wykazać odrębnie dla lasów – wiersz 3.1 i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – wiersz 3.2. ■ Wykazywanie powierzchni w mkw. zamiast w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; ■ wykazywanie w kolumnie „Podstawa opodatkowania” powierzchni zwolnionych; ■ wykazywanie w wierszu 3.1 łącznie powierzchni lasów wraz z lasami wchodzącymi w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych zamiast rozłącznego wykazania tych powierzchni w wierszach 3.1 i 3.2; ■ wykazywanie w wierszu 3.2 powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych obniżonej o 50 proc.; ■ wykazywanie w sprawozdaniu wyłącznie danych dotyczących osób fizycznych z pominięciem osób prawnych lub na odwrót.

Co przed wypełnieniem

Część B sprawozdania SP-1 znajduje się w aplikacji BeSTi@ w module „Sprawozdania” w gałęzi „2019” → „Podatki (część B)” → „Sprawozdania”. Przed wypełnieniem części B sprawozdania należy po pierwsze sprawdzić, czy część A jest aktualna na 30 czerwca i w przypadku, gdy rada gminy dokonała zmiany wysokości: stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta, średniej ceny sprzedaży drewna – należy najpierw zaktualizować część A. Po drugie trzeba pobrać dane do kolumny 2 „Stawka/Cena” (kolumna ta przy wypełnianiu części B jest zablokowana do edycji) za pomocą funkcji „Uaktualnij część A”, która jest dostępna po rozwinięciu listy zawartej pod przyciskiem „Kreatory”. Jeśli dla danego rodzaju przedmiotu opodatkowania wyszczególnionego w części A sprawozdania nie występują podstawy opodatkowania lub podstawy zwolnione, to należy w odpowiednich polach wpisać „0”.

Wyłącznie elektronicznie

Przypomnijmy, że sprawozdanie podatkowe SP-1 jest sporządzane i przekazywane w dwóch częściach – najpierw jednostki uzupełniają część A formularza, a w późniejszym terminie również część B. Część A zawiera informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym. Natomiast w części B wykazuje się zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin – według stanu na 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. sprawozdania SP-1 są sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych (dalej: RIO) – wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Sprawozdanie podatkowe podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podstawa prawna
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1170).
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455).