Spółka ma samochód osobowy, będący jej środkiem trwałym. Dla celów VAT pojazd jest wykorzystywany w sposób mieszany (50 proc. odliczenia). Auto jest objęte dobrowolnym ubezpieczeniem AC. W czerwcu uległo wypadkowi, wobec czego firma ubezpieczeniowa przyznała odszkodowanie. Ubezpieczyciel przekazał odszkodowanie za naprawę bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu samochodowego, który dokonał tej naprawy. Jak ująć w księgach rachunkowych spółki te zdarzenia?
Przyznanie spółce odszkodowania, które wynika z otrzymanej decyzji w tej sprawie, skutkuje zaliczeniem jego wartości do pozostałych przychodów operacyjnych. Z kolei wydatki poniesione na naprawę auta zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g ustawy o rachunkowości. Są to bowiem przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Zgodnie z zasadą memoriału zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Przy czym o momencie ujęcia w księgach rachunkowych przychodu z tytułu odszkodowania decyduje data otrzymania decyzji, o momencie ujęcia kosztów naprawy zaś – data wykonania usługi.