Przewidują to dwa projekty nowelizacji PIT przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów.

Dla młodych

Reklama
Pierwszy dotyczy tzw. zerowego PIT dla osób do 26. roku życia. Jego celem jest zachęcenie do podejmowania pracy przez młode osoby i redukcja tzw. klina podatkowego.
Projekt zakłada, że przychody podatników do 26. roku życia będą zwolnione z podatku do 85 528 zł rocznie, przy czym cały ten limit będzie obowiązywał dopiero w 2020 r. Natomiast w tym roku, od sierpnia będzie on proporcjonalnie niższy i wyniesie 35 636,67 zł.

Reklama
Nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.
Pracownik poniżej 26. roku życia zapłaci podatek, jeśli zarobi w tym roku więcej niż 35 636,67 zł
Zgodnie z projektem zwolnienie będzie dotyczyć przychodów ze: stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także z umów zlecenia.
Preferencją nie będą natomiast objęte przychody z innych źródeł, np. z samozatrudnienia (działalności gospodarczej), z umów o dzieło, z praktyk absolwenckich.
Młodzi podatnicy będą mogli rozliczyć zwolnienie na dwa sposoby: albo w zeznaniu za 2019 r. (składanym do 30 kwietnia 2020 r.), albo składając pracodawcy jeszcze w tym roku oświadczenie, że ich dochód jest w całości zwolniony z podatku. W tym drugim przypadku pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na PIT.
Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Od początku przyszłego roku płatnicy z założenia nie będą potrącać zaliczek na PIT u takich osób. Będzie można złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia (np. gdy ktoś pracuje u więcej niż jednego pracodawcy i obawia się dużej niedopłaty podatku na koniec roku).
Zerowy PIT nie zwolni z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – będą one pobierane na dotychczasowych zasadach. Nie zmieni też zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o świadczenie rodzinne.
Nie zmienią się też zasady ustalaniu prawa do ulgi na dzieci (także uczące się pełnoletnie do 25. roku życia) ani preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci. Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego, czy będę opodatkowane, czy zwolnione z PIT – nie będą mogły przekroczyć 3 089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych.

Z ryzykiem oszustw

Eksperci wskazują jednak, że zwolnienie PIT dla młodych może być zachętą do ich fikcyjnego zatrudniania. Jak już pisaliśmy w DGP, istnieje ryzyko, że młode osoby będą dostawać „prowizję” od rzekomego pracodawcy za to, że „użyczą” swoich danych osobie, która w normalnych warunkach musiałaby zapłacić podatek. Natomiast zatrudniający na podstawie fikcyjnych umów odliczą sobie wypłacone rzekomo wynagrodzenie od swojego przychodu podatkowego.
Obawy dotyczą zwłaszcza fikcyjnego zatrudniania krewnych. Projekt nie przewiduje bowiem żadnych wyłączeń dla członków rodziny ani obowiązku wypłaty wynagrodzenia na rachunek. Rzekomy pracodawca będzie mógł wypłacić pensję w gotówce, z ręki do ręki.

Dla marynarzy

Drugi przyjęty wczoraj przez rząd projekt zakłada, że marynarze służący dłużej niż 183 dni na statku pod banderą unijną bądź państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zapłacą podatku w Polsce.
To odpowiedź na sprzeciw Komisji Europejskiej, która uznała, że obecnie polskie przepisy są dyskryminujące. Wynika z nich bowiem, że podatku dochodowego uniknie w Polsce tylko marynarz, który służył ponad pół roku na statku pływającym w żegludze międzynarodowej pod polską banderą.
Etap legislacyjny