Jestem osobą fizyczną prowadzącą od trzech lat sklep internetowy. Obroty przekraczają 200 tys. zł rocznie, a większość nabywców to osoby prywatne. Najczęściej towary wysyłam do nabywców kurierem lub pocztą, a zapłatę otrzymuję na rachunek bankowy. Sporadycznie zdarzają się jednak odbiory osobiste sprzedawanych przeze mnie towarów. Czy w tej sytuacji mogę korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do kwoty 20 tys. zł i nie posiadać kasy rejestrującej?
Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) podlega co do zasady ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Rozporządzenie to zwalnia z obowiązku ewidencjonowania m.in. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób prywatnych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł (par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób prywatnych w kwocie 20 tys. zł (par. 5 ust. 1 rozporządzenia).
Co istotne, przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia uwzględnia się całość sprzedaży na rzecz osób prywatnych, w tym zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania obejmujące dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia). Nieistotny w opisanej przez czytelnika sytuacji wyjątek dotyczy obrotu nieruchomościami oraz udokumentowanej fakturami sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (par. 3 ust. 4 rozporządzenia).
W świetle powyższego – zważywszy wysokość osiąganych przez podatnika obrotów– jest pewne, że utracił on już (zapewne dawno) prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (tj. zwolnienia obejmującego, między innymi, podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł). Powoduje to, że sporadycznie występujące u podatnika dostawy towarów na rzecz osób prywatnych, które nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej. W związku z tym podatnik musi posiadać zainstalowaną kasę rejestrującą.
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
Par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 oraz par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519).

Prowadzisz transakcje w UE - sprawdź jak prawidłowo rozliczać VAT za dostawy i usługi >>>>