Nie każdy firmowy wydatek stanowi koszt podatkowy. Zapłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi nie ma na celu osiągnięcia przychodów i nie można jej wliczyć w koszty – wynika ze stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy firma może zaliczyć koszty odszkodowania i postępowania, do których wypłacenia została zobligowana sądownie, do kosztów podatkowych? Sprawa będąca przedmiotem interpretacji dotyczyła spółki cywilnej, która zawarła z inną firmą umowę użyczenia samochodu. Firma wynajmująca auta wystąpiła z wnioskiem o pokrycie przez spółkę kosztów naprawienia szkód powstałych wskutek wypadku z udziałem pożyczonego samochodu. Wspólnicy nie uznali jednak roszczenia za zasadne i sprawa miała swój finał w sądzie. Spółka przegrała jednak sprawę i została zobligowana do wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami i pokrycia kosztów sądowych. Wnioskodawca wywiązał się ze zobowiązania wobec firmy we wskazanym sądownie terminie. Jednocześnie stwierdził, że poniesione wydatki mają związek z prowadzoną działalnością i w sposób pośredni zabezpieczają źródło przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił zdania wnioskodawcy wskazując, że istnienie związku między prowadzonym biznesem a poniesionymi wydatkami nie jest wystarczający by móc odliczyć koszty. Nie wystarczający jest też argument, że dany wydatek nie figuruje na liście kosztów, które ustawowo nie kwalifikują się do odliczenia. Ustawodawca w ustawie o PIT i CIT definiuje koszt podatkowy, jako wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem zamkniętego katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych (art.16 ustawy o CIT).

„W sytuacji przedstawionej we wniosku, zapłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi nie miała na celu osiągnięcia przychodów ani też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów” – wskazuje KIS. Jak dodano, wypłata odszkodowania nie przyniosła też żadnego przychodu wnioskodawcy, zatem celem nie było wzbogacenie się, lecz wywiązanie się z sądownie nałożonego obowiązku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej argumentując swoje stanowisko dodaje także, że decyzja o wypłacie odszkodowania została podjęta dopiero po wydaniu wyroku w tej sprawie. W związku z powyższym trudno mówić o celowości poniesienia wydatków, gdyż wnioskodawca początkowo nie zamierzał spełnić żądania firmy wynajmującej samochody.

Reasumując, wydatki poniesione po przegranym procesie, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, gdyż nie występuje tu bezpośredni, czy też nawet pośredni związek pomiędzy poniesieniem tych kosztów, a uzyskaniem jakiegokolwiek przychodu z działalności – wynika z interpretacji. Kosztów tych nie można również zaliczyć do ogólnych kosztów funkcjonowania firmy.

Interpretacja indywidualna z dnia 25.04.19 ws. zaliczenia kosztów postępowania sądowego i odszkodowania do kosztów podatkowych (sygn. 0115-KDIT3.4011.81.2019.1.PSZ)