Uniwersytet nie straci zwolnienia z CIT, jeśli przekaże darowiznę na rzecz fundacji, a ta przeznaczy ją na wspieranie utalentowanej młodzieży - wynika z wyroku WSA w Warszawie.
Chodziło o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zwalnia on z podatku dochody podmiotów, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów – w części, w jakiej są przeznaczone na te cele.
Zwolnienie to ma zastosowanie m.in. do stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych.
Reklama
Spór w tej sprawie toczyła z fiskusem jedna z prywatnych warszawskich uczelni. We wniosku o interpretację podała, że zamierza wspierać finansowo fundacje, których zadania pokrywają się z jej działalnością statutową (działalność naukowa, oświatowa i kulturalna). Wsparciem miały być darowizny. W umowach miał być zawarty konkretny cel, na który miały zostać przeznaczone pieniądze.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy takie pośrednie realizowanie celów statutowych nie spowoduje utraty zwolnienia.
Uczelnia uważała, że nie ma różnicy, czy wyda pieniądze sama, czy przekaże je fundacji, która realizuje te same cele. Podkreślała, że liczy się przeznaczenie dochodu, a nie to, czy cel realizuje się bezpośrednio czy pośrednio. Zwróciła uwagę na swój statut, w którym zapisano, że realizując cele statutowe, uczelnia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi. Uważała, że taki zapis wystarczy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Wyjaśnił, że w statucie powinno być zapisane wprost, iż celem statutowym uczelni jest wspieranie działalności innych podmiotów realizujących zbieżne zadania.
Uczelnia wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sędzia Agnieszka Olesińska wyjaśniła, że brak w statucie jednoznacznego zapisu o wsparciu innych podmiotów nie przekreśla prawa szkoły do zwolnienia.
– Rozumienie celów statutowych i formy, w jakiej są one realizowane, to dwie zupełnie różne rzeczy – powiedziała sędzia. Podkreśliła, że cele statutowe, takie jak np. działalność oświatowa, można realizować pośrednio, poprzez przekazywanie darowizn. Wyrok jest nieprawo mocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 31 października 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 66/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia